Radna mesta

Nominiranje za sudije Ustavnog Suda

Dokument Aplikacije

                              JAVNI POZIV
                                    za

PRIJAVLJIVANJE NOMINIRANJA ZA SUDIJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE KOSOVA

Posebna komisija za razmatranje nominiranja za imenovanje sudija Ustavnog Suda, u sukladu člana 114.1 Ustava Republike Kosova i člana 6 Zakona o Ustavnom Sudu (Br. 2008/03-L-121), poziva Skupštinu Kosova, pravosudne institucije, pravne fakultete, Advokatsku komoru, Udruženje sudija i tužitelja, političke stranke, druga relevanta lica i pojedince da predlože kandidate za izbor jednog ili više sudija Ustavnog Suda Republike Kosova. Takoðe, svako lice može da predloži sebe za kandidata.

Komisija na poseban način će imati u vidu ispunjavanje zahtjeva za kandidiranje prema uvjetima odreðenim Ustavom i Zakonom.

Kvalifikacije:

Kandidati za položaj sudije Ustavnog suda mora da budu državljani Republike Kosova; istaknuti pravnici sa odličnom profesionalnom reputacijom, ne kraćom od deset 10 godina stručnog rada, naročito u oblasti javnog i ustavnog prava, dokazanog, izmeðu ostalog, stručnim radom sudija, tužitelja, odvjetnika, civilnih službenika ili sveučilišnog predavača i drugih značajnih poslova pravne prirode; lica sa odličnom moralnom reputacijom i koji nisu kažnjavani za krivična djela.

Svim predlozima za nominacije mora se priložiti sledeća dokumentacija:

a) Obrazac za nominiranje kandidata,
b) Obrazac deklaracije nominiranog,
c) Curriculum Vitae (C.V) ( “autobiografija”),
d) Preporuka organizacije ili institucije koja ga predlaže,
e) Dokaz da je graðanin Kosova,
f) Dokaz o školskoj i stručnoj spremi.

Nominiranja i aplikacije dostaviti najkasnije do 10, februara, 2009 god. u 16:00.sati

Nominiranja i aplikacije se dostavljaju na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosovo, Priština – ul.”Majke Tereze”, bb. Odelenje personala, Kancelarija N-217.

Aplikacije se mogu uzeti na sledećim mjestima:
Obrazac: pri dotičnoj službi administracije Skupštine Republike Kosovo ili elektronskom poštom: web stranica Skupštine Republike Kosova - – www.assembly-kosova.org

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00.sati. na br. telefona: + 381 (0) 38 211-181, 211-648, 211-182 i +377 (0) 44 147 - 264.