Radna mesta

KONKURS - Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosovo raspisuje:

K O N K U R S
Za izbor jednog (1) člana Tužilačkog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva

Na osnovu člana 9 i 10 Zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova i u cilju ispunjavanja zakonske obaveze za izbor člana nezavisnog veća Kosova, Skupština raspisuje konkurs za popunjavanje položaja:

Jedan (1) član/ica, predstavnik civilnog društva.

I. Kandidat za člana Tužilačkog saveta Republike Kosova, dužan je da ispuni sledeće uslove:

1. Da je državljanin i stanovnik Republike Kosovo;
2. Da poseduje visoku stručnu spremu iz oblasti prava;
3. Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava;
4. Radno iskustvo o pravnim pitanjima, najmanje pet (5) godina;
5. Da uživa podršku najmanje pet (5) organizacija civilnog društva iz oblasti prava;
6. Da nije kažnjavan za krivično delo;
II. Civilno društvo dužno je da priloži listi nominiranih kandidata za člana i dokumente, koji dokazuju da kandidat ispunjava uslove ovog javnog konkursa.

III. Skupština Kosovo ohrabruje civilno društvo da tokom dostavljanja predloga za člana TSK, uzme u obzir više-etnički sastav Republike Kosovo i priznata načela o polnoj ravnopravnosti.

Aplikaciji priložiti prateće dokumente:
• Autobiografija (Curriculum Vitae);
• Dokaz o školskoj i stručnoj spremi (diplome Univerziteta van zemlje, moraju biti nostrifikovane od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju);
• Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;
• Dokaz o radnom iskustvu (prilaže i izveštaj od Trusta penzijske štednje);
• Dokaz da nije kažnjavan za krivično delo;

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 24.06.2019. god., u 16:00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (ul. ‟Majke Tereze" b.b., Direkcija osoblja, kancelarija br. N-217).

Aplikacije se mogu preuzeti:

Štampani obrazac: na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul. ‟Majke Tereze" b.b., ili

Elektronski obrazac: veb-stranica Skupštine Republike Kosova- www.assembly-kosova.org
Ostale dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na brojeve telefona: (0) 38- 211-182, 211 - 181 i (0) 44 567 041.

Aplikacija se mora dostaviti sa traženim dokumentima.

Korišćenje pogrešno popunjene i nekompletne aplikacije sa potrebnim podacima i podacima predstavljenim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.