Radna mesta

Visoki pravni zvaniènik za zakonodavstvo (DLS/03/08)

Dokument Aplikacije

 • Broj pozicija:           1 (jedan)
 • Angažovanje             stalno, probni rad od 12 meseci
 • Stepen/nivo:              B/C/ 8.5

Zadaci i odgovornosti:

Pod opštim administrativnim nadzorom rukovodioca divizije za zakonodavstvo, istraživanje i biblioteku, visoki zvaničnik za zakonodavtsvo služiće kao profesionalni zakonski zvaničnik  u Skupštini Republike Kosova.
Visoki pravni zvaničnik imaće ove zadatke i odgovornosti u vezi zakonskih aktivnosti novo- osnivane jedinice- Jedinica za zakonodavstvo, istraživanje, usklaðivanje i izradu nacrta zakona ,imaće saradnju i tesnu koordinaciju sa jJdinicom za standardizaciju i Jedinicom za podršku skupštinskih komisija. Izmeðu ostalog ,odgovoran je i za:

 • Izradu i preliminarno pravno -  formalnog  zabeležavanja svakog n/zakona  dostavljenog od  Vlade ili Skupštine; Ovo zabeležavanje mora da tretira sve zakonske aspekte usklaðivanja zakona sa acquis communautaire i  meðunarodnim standardima koji se primenjuju na Kosovu;
 • Kada je potrebno, učestvuje na sednicama komisija i daje pravne savete i odgovara na pitanja u vezi usklaðenosti sa  acquis communautairei i meðunarodnim standardima n/zakona.
 • Premešta tehničke i pravne predloge koji su obuhvaćeni u preliminarnim zabeleškama i  amandmanima; Pruža podršku osoblju za podršku komisijama za izradu amandmana i/ili izraðuje amandmane.
 • Predlaže formalno pravne korekcije za amandmane komisija i nastavlja rad i u finalnoj kontroli teksta nakon usvajanja na plenarnoj sednici bazirajući se na usklaðenosti n/zakona sa acquis communautaire i meðunarodnim standardima koji se primenjuju na Kosovu.
 • Savetuje sekretara, predsednika i  organe Skupštine o bilo kom zakonskom pitanju.

Zahtevane kvalifikacije:

Obrazovanje:  Da je diplomirao na pravnom fakultetu. Naučna titula iz evropskog ili meðunarodnog prava sa  nekog poznatog universiteta smatra se kao prednost.

Iskustvo: Da ima tri (3) godine profesionalnog radnog iskustva na pravnim poslovima.  Iskustvo u izradi zakona je  prednost.

Poznavanje jezika: Da tečno govori i piše albasnki i srpski jezik. Da dobro poznaje engleski jezik i da ima dobre sposobnosti za izradu dokumenata.

Ostale sposobnosti:

 • Zvaničnik mora da bude otvoren, da ima kreativno mišeljenje i da bude u stanju da pronalazi rešenja.
 • Da ima vrlo dobre sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja, sposobnosti za izradu dokumenata, posebno pravnih dokumenata, na logičan, jasan i koncizan način.
 • Upotreba kompijutera: Word, Excel itd.

 

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i podržava zahteve pripadnika manjinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu je primenjena u kadrovskoj strukturi administracije Skupštine.

Kandidati sa uže izborne liste podvrgavaju se testiranju i intervjuisanju. Kontaktiraće se samo kandidati izabrani u užoj izbornoj listi.

PROCEDURA KONKURISANJA

Formular za konkurisanje može se uzeti  sa internet  stranice Skupštine                               ( htpp://www.assembly-kosova.org)  ili  na recepciji zgrade Skupštine Repbulike Kosova u Prištini  (Ul. „Nena Tereze, b.b) . Zvanični formular konkurisanja mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohaðanim kursevima, radnom iskustvu i dvema  preporukama. Upotreba pogrešnog i nekompletnog  formulara sa zahtevanim podacima, kao i sa podacima koji su dati sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.

Zahtev se može  predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova  (Ul. „Nena Tereze, b.b) ili poštom, kao i u Kancelariji  personala br. N-217 ,drugi sprat.

Za dopunske informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10490 i  038 200 10493.

Rok za konkurisanje je od 3 decembra, do 17 decembra 2008 godine do 16,00 časova.