Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona br. 03/L-149 o civilnoj službi Republike Kosova, Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutovanja u civilnoj službi i Pravilnika o organizaciji i odgovornostima Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine Republike Kosova objavljuje ovaj:

 

KONKURS

Za popunjavanje sljedećih položaja:

1. Položaj: Visoki službenik za jezičko usaglašavanje za srpski jezik

Koeficijent : 8

Funkcionalna kategorija : NP-3

Stepen : 8

Vrsta pozicije: od karijere, puno radno vreme

Trajanje imenovanja: Na određeno vreme, sa probnim radom u trajanju od 12 meseci

Referencija: DSHJPL -KRK/916

Broj izvršioca: 1 (jedan)

Nadzorni: Direktor Direkcije za pravna pitanja i usaglašavanje zakonodavstva

Cilj radnog mesta:

 

Pod nadzorom direktora Direkcije za pravna pitanja i usaglašavanje zakonodavstva, službenik je odgovoran za analizu svakog nacrta zakona, koji prosleđuje Skupština, u aspektu jezičkog usaglašavanja albanski - srpski - albanski.

 

Zadaci i odgovornosti

 

1.Pod nadzorom direktora direkcije za pravna pitanja i usaglašavanje zakonodavstva, službenik je odgovoran za:

a. Analizu svakog nacrta zakona, koji je prosledila Skupština, u aspektu jezičkog usaglašavanja albanski - srpski - albanski;

b. Pripremu preliminarnog izveštaja, u saradnji sa pravnim savetnikom, u vezi jezičke i gramatičke neusaglašenosti, formulisane kao sugestije i uputstva za dalje prosleđivanje parlamentarnim komisijama ;

c. Harmonizaciju konačnog teksta zakona, uz formalno - pravnu i jezičku standardizaciju;

d. Preduzima sve postupke za uključivanje svih amandmana, koji se usvajaju na plenarnoj sednici;

e. Garantovanje/kontrolisanje teksta zakona na srpskom jeziku da bude istovetan sa tekstom na albanskom jeziku;

f. Lektura i korektura teksta zakona na srpskom jeziku, usvojen u Skupštini;

 

2.Vrši i druge poslove iz delokruga direkcije, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo:

 

· Diploma fakulteta/master u oblasti albanskog jezika i književnosti, pravo;

· Najmanje tri godine stručnog iskustva u lekturi i prevodu zakonodavstva u institucijama.

Veštine:

- Veštinu za pismenu i usmenu komunikaciju na službenim jezicima, uključujući i odlične sposobnosti prevoda raznih dokumenta;

- Sposobnost za prevod pravnih dokumenata, logično, jasno i koncizno;

- Sposobnost za rad po neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama;

- Dobro poznavanje programa na računaru;

- Odlično poznavanje albanskog i srpskog jezika.

 

 

2. Položaj: Visoki službenik za budžetske i financijske analize

Koeficijent: 8

Funkcionalna kategorija: NP-3

Stepen: 8

Vrsta položaja: Od karijere, puno radno vreme

Trajanje imenovanja: Na ne određeno vreme, sa probnim radom u trajanju od 12 meseci Referencija: DHBA -KRK/946

Broj izvršioca: 2 (dva)

Nadzorni: Direktor Direkcije

 

Pod nadzorom Direktora Direkcije za istraživanje, biblioteku i arhivu, Visoki službenik za budžetske i finansijske analize:

· priprema pismene analize za sve predviđene dokumente u oblasti Jedinice i obrazlaže rad/rezultat analize na sednici Komisiji, na osnovu zahteva za sledeće dokumente: SROR, Nacrt - budžet države, periodične i godišnje izveštaje rashoda budžeta Republike Kosova i druge izveštaje predviđene Zakonom o menadžiranju javnih finansija i odgovornosti, podržavaDirekciju za budžet i isplate, za pripremu dekleracije budžetskog i finansijskog uticaja za akte izrađene od Skupštine, podržava Komisiju za nadgledanje javnih finansija, za analizu opšteg izveštaja o reviziji,

· priprema analize i kratke opise, predloga budžeta i koncepta,

· priprema analize uticaja predloženih politika,

· priprema analize rashoda prethodnih godina i uspehe (merenje performanse i evaluacije),

· priprema analize upoređenja između aktuelne godine i prethodnih budžetskih godina za institucije i agencije na osnovu glavnih podataka,

· priprema analize fiskalnih politika, slične kao ocena uticaja predloženih promena poreza za ekonomski razvoj ili merenje uticaja raspodele različitih vrsta predloženih poreza,

· priprema analize o potencijalnim skraćenjem budžeta koji utiču na individualni budžet/aktivnosti Ministarstva linije ili drugih budžetskih organizacija,

· Na zahtev parlamentarnih komisija, odgovorni službenik jedinice obrazlaže usmeno pripremljenu analizu na sednici komisije,

· obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog..

 

 

Kvalifikacija i iskustvo

 

· Diploma fakulteta u oblasti ekonomije - diplomirani ekonomista/master ekonomije ,

· Stručno iskustvo, najmanje 3 godine, u oblasti ekonomije - finansija i budžetskih procedura.

 

Veštine:

 

- Poznavanje funkcionisanja javnih finansija,

- Poznavanje funkcionisanja ustavnog sistema Kosova, zakonodavstva na snazi,

- Poznavanje programa budžeta i finansijskih izveštaja,

- Dobro poznavanje pismene izrade profesionalnih budžetskih i finansijskih analiza,

- poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

3. Položaj: Visoki zvaničnik za konzularne odnose

Koeficijent : 8.5

Funkcionalna kategorija: NP-3

Nivo: 8

Vrsta pozicije: Od karijere, puno radno vreme

Trajanje imenovanja: Neodređeno vreme, probni rad od 12 meseci

Referencija: DPMN-KRK/130

Broj izvršioca: 1 (jedan)

Nadređeni : Koordinator jedinice za međunarodne odnose

Cilj radnog mesta:

 

Pod nadzorom koordinatora jedinice za Međunarodne odnose, visoki zvaničnik za konzularne odnose je odgovoran za pružanje konzularnih usluga shodno vremenu, u cilju realizovanja zvaničnih poseta u zemlji i inostranstvu.

 

Obaveze i odgovornosti:

 

Visoki zvaničnik za konzularne odnose, odgovaran je za:

- pružanje konzularnih usluga prema kvalitetu i vremenu, u cilju realizovanja službenih poseta i inostranstvu;

- opremanje diplomatskim i službenim pasošima, shodno zakonodavstvu za opremanje dokumentima za putovanje;

- opremanje vizama Predsednika Skupštine, članova Predsedništva, poslanika, Generalnog sekretara Skupštine i osoblja administracije Skupštine uključene u aktivnostima;

- obavlja i druge poslove u vezi delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog;

Kvalifikacije i iskustvo:

 

- fakultetska diploma iz oblasti prava - diplomirani pravnik, javna administracija, master ili specijalizacija u međunarodnim odnosima;

- profesionalno iskustvo u međunarodnim odnosima i diplomatiji, najmanje 3 godine;

- radno iskustvo u administraciji i poznavanja rada Skupštine i parlamentarnih procedura.

 

Veštine:

 

· Sposobnosti komuniciranja i pisanja na zvaničnim i engleskom jeziku;

· Sposobnost za rešavanje problema, za ocenjivanju relevantnih faktora koristeći inicijativu za prilagođavanjem postojećih praksi u novo nastalim situacijama i okolnostima;

· Sposobnost za izradu zvaničnih dokumenata na logičan, jasan i koncizan način;

· Dobre profesionalne sposobnosti za realizaciju zadataka u saradnji sa kolegama i nadzornim, kao i sposobnosti da se suočava i organizira rad i da bude u stanju da nađe rešenja;

· Sposobnost za rad i komuniciranje sa domaćim i stranim autoritetima, istog, višeg ili nižeg nivoa, kao i pružanje saveta iz oblasti dotične odgovornosti;

· Sposobnost za rad po neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama;

· Dobro poznavanje kompjuterskih programa :

· Poznavanje engleskog jezika je obavezno.

 

4. Položaj: Zvaničnik za medije-informisanje

Koeficijent : 7

Funkcionalna kategorija: NP-2

Nivo: 9

Vrsta pozicije: Od karijere, puno radno vreme

Trajanje imenovanja: Na ne određeno vreme, probni rad od 12 meseci

Referencija: DMMP-KRK/420

Broj izvršioca: 1 (jedan)

Nadređeni : Koordinator jedinice za medije

Obaveze i odgovornosti:

 

Pod nadzorom koordinatora jedinice za medije, zvaničnik za medija - informisanje je odgovoran za:

- Praćenje rada parlamentarnih komisija i izradu informacija o njihovom radu;

- Izradu informacija sa plenarnih sednica Skupštine;

- Za izradu informacija sa susreta ili sednica organa i ostalih tela Skupštine;

- Izradu najava o aktivnostima Skupštine;

- Praćenje predstavnika medija u toku njihovog boravka u Skupštini;

- Izradu članaka, informacija i ostalih materijala za Skupštinske novine „Skupština" kao i za druge publikacije;

- Monitorisanje medija.

- obavlja i druge poslove u vezi delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog;

 

Kvalifikacije i iskustvo:

 

- fakultetska diploma iz oblasti novinarstva, albanski jezik i književnost, političke nauke, javna administracija, sociologija, filozofija, istorija ili pedagogija;

- profesionalno iskustvo u elektronskom i pisanom novinarstvu , najmanje 2 godine; ili

- radno iskustvo u kancelariji za odnose s medijima u nekoj od državnih institucija.

 

Veštine:

 

· Sposobnosti usmenog komuniciranja i pisanja na zvaničnim i engleskom jeziku;

· Sposobnost za brzu i kvalitetnu izradu informacija o aktivnostima Skupštine;

· Sposobnost za rad po neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama;

· Dobro poznavanje kompjuterskih programa :

· Poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

 

5.Pozicija: Zvaničnik programa za građansku edukaciju

Koeficijent : 7

Funkcionalnakategorija:NP-2

Nivo: 9

Vrsta pozicije: Nije karijera, puno radno vreme

Trajanje imenovanja: Na određeno vreme-do 2 (dve) godine, probni rad u trajanju

od tri (3) meseca

Referencija: DMMP-KRK-JK/236

Broj izvršioca: 1 (jedan)

Nadređeni : Koordinator jedinice za odnose s javnošću.

 

Cilj radnog mesta:

Zvaničnik za građansku edukaciju služiće za pomoć učenicima i ostalim posetiocima kako bi se upoznali i shvatili način funkcionisanja demokratije i Skupštine Republike Kosova, posebno, na taj način približavajući institucije sa građanima.

 

Zadaci i odgovornosti :

 

Pod nadzorom Koordinatora jedinice za odnose s javnošću, zvaničnik programa za građansku edukaciju odgovoran je, ali se ne ograničava, za:

 

· Planiranje, organiziranje i realizaciju aktivnosti: „Radionice demokratije/DEMOS";

· Pripremu u optimalnih uslova za radionice, koji ispunjavaju potrebe učesnika;

· Stvaranje pozitivne atmosfere u toku radionica;

· Individualno i učenje dece u grupu, putem prezentacija, diskusija i grupnih aktivnosti;

· Pripremu novina "DEMOS-ti";

· Realizaciju video zapisa sa radionica, montaža i njihovo objavljivanje;

· Objavljivanje ostalih materijala u web-str.;

· Praćenje grupa građana i gosti koji posećuju zgradu Skupštine;

· Podržava organizovanje „Dana otvorenih vrata „ Skupštine;

· Podržava organizovanje ostali aktivnosti za olakšavanje gađanima pristup u radu i u zgradi Skupštine;

· Obavlja i ostale poslove iz delokruga Direkcije za medije i odnose s javnošću, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacije i i iskustvo:

 

· Fakultetska diploma iz oblasti društvenih nauka;

· Radno iskustvo u edukativnim programima za decu/omladinu, najmanje 2 godine.

Veštine:

 

· Sposobnosti komuniciranja i pisanja na zvaničnim i engleskom jeziku;

· Dobro poznavanje kompjuterskih programa (InDesign, Photoshop, AdobePremieritd);

· Poznavanje rada sa kamerom i montažom;

· Pedagoška znanja;

· Visok lični i profesionalni integritet;

· Sposobnost za rad pod pritiskom i u kratkim vremenskim rokovima;

· Prilagodljiv za rad u promenljivim okolnostima i različitim zajednicama;

· Kooperativan sa pozitivnim stavom, entuzijazmom, profesionalizmom i visokim radnim moralom.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

 

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i dobrodošli su zahtevi pripadnika ne većinske zajednice i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica Kosova, sprovođena je u strukturi kadrova administracije Skupštine.

Izabrani kandidati u užu listu podvrgavaju se testiranju i intervjuiranju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

PROCEDURA KONKURISANJA

 

Formular za konkurisanje se preuzme iz web-str. Skupštine:(https://www.assembly-kosova.org), ili se može preuzeti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, u Prištini, (Trg "NënaTerezë"b.b.). Zvanični formular za konkurisanje mora se predati zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizacijama, pohađanim kursevima, radnim iskustvom i kopijama dva poslednja uzastopna izveštaja o oceni rada i dve referencije. Korišćenje pogrešnog i ne kompletiranog obrasca sa zahtevanim podacima ili sa podacima dostavljenih sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećima.

Formular za konkurisanje može se predati u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova, u Prištini, (Trg "NënaTerezë"b.b.). ili poštom, kao i u Direkciji za osoblje, kancelarija br. N - 217, II sprat.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10490.

Rok za konkurenciju je od 30.05. 2019. godine, do 13. 06. 2019. godine, u 16:00.časova.