Radna mesta

K O N K U R S - Za izbor dva (2) člana Borda za žalbe u Nezavisnu komisije za medije

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova, objavljuje

K O N K U R S

Za izbor dva (2) člana Borda za žalbe u Nezavisnu komisije za medije


Odgovornosti i nadležnosti

Bord razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

• Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;
• Postavljanje ili izmenu uslova dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na određivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;
• Izricanje sankcija i slično, na osnovu pod zakonskih akata.
• Bord za žalbe može podržati, izmeniti ili staviti van snage svaku odluku NKM-a, postupajući prema žalbi protiv određene odluke.

Kandidati za člana Borda moraju ispuniti sledeće uslove:

• Mora biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu;
• Da imaju minimum univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;
• Da imaju položen pravosudni ispit;
• Da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti advokature, sudstva, uprave, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;
• Da su eminentne ličnosti visokog karaktera, morala, integriteta, nepristrasni i dokazano privrženi administriranju pravde;
• Da nemaju prepreka u smislu člana 39 Zakona o NKM;
Kandidati popune i potpišu svoju deklaraciju, da ispunjavaju sve uslove saglasnosti u skladu sa članom 39. Zakona o nezavisnoj Komisiji za medije. Deklaracija se može preuzeti: Ovde .

Članovi Odbora za žalbe imenuju se trogodišnjim mandatom uz mogućnost reizbora za samo još jedan mandat.


Uz aplikaciji trebaju se priložiti sledeća propratna dokumenta:
• Curriculum Vitae (CV - autbiografija);
• Dokaz o školskom i stručnom obrazovanju (diplome iz stranih univerziteta moraju biti nostrifikovane od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju);
• Motivaciono pismo;
• Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu (prilaže i izveštaj od Trusta penzijske štednje);
• Popunjenu i potpisanu deklaraciju; i
• Certifikat da kandidat nije pod istragom (ne starije od 6. meseci).


Aplikacije treba dostaviti najkasnije do 30.05.2019. god. 16.00 časova.

Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova - Priština, Ul. „Majka Terreza", b.b. (Direkcija personala, kancelarija br. N-217); Fax: (0) 38 211-183.

Aplikacije u štampanom obliku: mogu se dobiti na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ul. „Majka Terreza", b.b., ili
Elektronski oblik: preuzeti na službenoj web-stranici Skupštine, na adresi: www.assembly-kosova.org

Za dodatne informacije, možete se obratiti svakim radnim danom do 16.00 časova, na Tel.: (0) 38 211-182, 211-181 i (0) 44 567 - 041.


„Ovaj proces regrutovanja će biti monitorisan od predstavnika Britanskog projekta za imenovanja u visokim položajima. Kandidati se upoznaju sa rezultatima i imenima kandidata sa višim rangiranjem u ovom konkursu, kao kandidati koji mogu biti imenovani i biće objavljeno na web str. Projekta i samom prijavom za ovaj položaj smatraće se da je data saglasnost za objavljivanje".