Radna mesta

OGLAS ZA UNAPREĐENJE

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosovo (Zakon br. 03/L-149) član 18.5, Pravilnika br.02/2010 o proceduri regrutiranja u civilnoj službi i Pravilnika br.21/2012 o unapređenju u karijeri civilnih službenika, Administracija Skupštine Republike Kosovo - Direkcija personala objavljuje:

OGLAS

ZA UNAPREĐENJE


Za popunjavanje:


1. Položaj : Pravni savetnik
Koeficijent: 9
Funkcionalna kategorija: ND-1
Stepen : 7
Vrsta položaja: Karijere, puno radno vreme
Referenca : DDPUUZ -SRK/910
Broj izvršioca: 9 (devet)
Nadzornik: Direktor Direkcije za pravne usluge i usaglašavanje
zakonodavstva


Zadaci i odgovornosti:

1. Pod nadzorom direktora Direkcije za pravne usluge i usaglašavanje zakonodavstva, pravni savetnik je odgovoran za:

a. Proces razmatranja Nacrta zakona od podnošenja do objavljivanja Zakona u službenom listu;
b. Pripremu pismenog izveštaja u vezi:
i. Sadržaja nacrta zakona ;
ii. Harmonizaciju nacrta zakona sa Ustavom i zakonodavstvom na snazi;
iii. Verifikacija deklaracije Ministarstva za Evropske integracije o usaglašavanju zakonodavstva sa "Acquis";
iv. Verifikacija tabela usaglašenosti, prosleđene od Ministarstva linije;
v. Pravna standardizacija u aspektu pravne tehnike, terminologije i jedinstvene metodologije za sve nacrte zakona, koji se predlažu za razmatranje i usvajanje u Skupštini;
c. Izradu deklaracije o usaglašavanju nacrta zakona sa „Acquis" za predložene nacrte zakona Skupštini;
d. Stručnu podršku za parlamentarnu komisiju, radnu grupu tokom razmatranja nacrta zakona, izradu amandmana i konačnog izveštaja za nacrt zakona za plenarnu sednicu;
e. Dostavljanje izveštaja nadležnoj parlamentarnoj komisiji;
f. Praćenje razmatranja nacrta zakona na prvom čitanju, na plenarnoj sednici;
g. Pripremu pravnih saveta i pripremu amandmana na nacrt zakona;
h. Praćenje razmatranja predloženih amandmana funkcionalne komisije na stalnim komisijama;
i. Praćenje procesa razmatranja amandmana tokom drugog čitanja, na plenarnoj sednici;
j. Pripremu konačnog teksta nacrta zakona za usvajanje, nakon usvajanja amandmana na plenarnoj sednici i evidenciju eventualnih amandmana, koji se prosleđuju za usvajanje na plenarnoj sednici, putem nadležne komisije;
k. Pripremu teksta zakona i pratećeg dopisa za proglašenje od strane predsednika Republike Kosova;
l. Prosleđivanje zakona za objavljivanje u službenom listu;
m. Objavljivanje zakona na Web-stranici Skupštine;
n. Pružanje pravnih mišljenja, na zahtev organa Skupštine;
o. Saradnju sa Divizijom za zastupanje - Ministarstvo pravde, za zastupanje Skupštine Republike Kosovo u sudskim sporovima.

 

2. U slučaju zakonodavne inicijative parlamentarne komisije, pruža stručnu podršku za nadležnu komisiju za izradu nacrta zakona.

3. Vrši i druge poslove u delokrugu Direkcije, na zahtev direktora Direkcije .

Kvalifikacija, iskustvo i veštine:

• Diploma pravnog fakulteta - diplomirani pravnik ili master prava. Naučna titula po Evropskim pitanjima, je prednost.
• Najmanje 4 (četiri) godine stručnog iskustva u oblasti izrade i analize zakonodavstva, uključujući pružanje pravnih saveta;
• Iskustvo o parlamentarnim procedurama;
• Odlične veštine pismene i usmene komunikacije na službenim jezicima;
• Poznavanje procesa Evropskih integracija i usaglašavanja zakonodavstva sa zakonodavstvom EU;
• Sposobnost za rad na neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama;
• Dobro poznavanja programa na računaru;
• Poznavanje engleskog jezika je neophodno, kao i poznavanje drugih jezika je prednost.

 


2. Položaj : Koordinator jedinice

Koeficijent: 9
Funkcionalna kategorija: : ND-1
Stepen : 7
Vrsta položaja: Karijere, puno radno vreme
Referenca : DDMOJ -SRK/910
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzornik: Direktor Direkcije za medije i odnose sa javnosti


Zadaci i odgovornosti:

1. Pod nadzorom direktora Direkcije,visoki službenik za odnose sa javnosti/koordinator jedinice je odgovoran za:

• Koordinator jedinice je odgovoran za koordiniranje poslova službenika jedinice;
• Da odgovara na pisma građana o radu Skupštine;
• Praćenje grupa građana i gostiju, koji su u poseti zgradi Skupštine, kao i pružanje objašnjenja o sastavu, ulozi i funkcionisanju Skupštine;
• Organizovanje „Dana otvorenih vrata" Skupštine;
• Organizovanje „Nedelje Skupštine" u regionalnim centrima Kosova;
• Saradnju sa civilnim društvima;
• Razmatranje zahteva o pristupu javnim dokumentima;
• Organizovanje raznih izložbi u prostorijama Skupštine, od interesa za poslanike i službenike administracije Skupštin;
• Organizovanje mobilnih izložbi Skupštine u raznim lokacijama Kosova;
• Praćenje centara za posetioca;
• Organizovanje drugih aktivnosti, koje olakšavaju pristup građana na rad i zgradu Skupštine;
• Praćenje rada Skupštine i njenih tela, kao i izradu informacija o njihovom radu;
• Vrši i druge poslove, na zahtev nadzornog, iz delokruga Direkcije.

Kvalifikacija i iskustvo:

- diploma fakulteta za novinarstvo, političkih nauka, javne administracije, albanski jezik i književnost, sociologija, filozofija, istorija i pedagogija.
- najmanje 3 (tri) godina stručnog iskustva u pisanom i elektronskom novinarstvu, ili iskustvo pri Kancelariji za odnose sa medijima (u nekoj državnoj instituciji).

Veštine:
- odlične veštine za pismenu i usmenu komunikaciju na službenim jezicima;
- veštinu za brzu i kvalitetnu izradu informacija o aktivnostima Skupštine;
- sposobnost za rad po neutralnim i nepristrasnim političkim osnovama;
- visok lični i profesionalni integritet
- dobro poznavanje programa računara;
- dobru veštinu komunikacije;
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

 


OPŠTE INFORMAICJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Republike Kosova pruža jednake mogućnosti za unapređivanje i podržava zahteve pripadnika ne većinskih zajednica i žena. Politika zapošljavanja, kao i pravo svih zajednica koje žive na Kosovu, primenjena je u strukturu kadra administracije Skupštine Republike Kosovo.

PROCEDURA KONKURISANJA

Procedura konkurisanja je otvorena za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosovo, koji ispunjavaju kriterijume za unapređenje.
Formular za konkurisanje može se preuzeti sa Web - stranice Skupštine (http://www.assembly-kosova.org), ili Direkciji personala, kancelarija N-217, II sprat. Službeni formular za konkurisanje mora se dostaviti zajedno sa dokazom o školskoj kvalifikaciju, specijalizaciji, praćenim kursevima, radnom iskustvu, kopije dva uzastopna zadnja izveštaja o oceni rada i dve reference. Korišćenje pogrešnog i ne kompletiranog formulara sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraće se ne važećim.
Samo kandidati izabrani u užu listu biće kontaktirani.
Formular za konkurisanje može da se dostavi Direkciji personala, kancelarija N -217, II sprat, ili skeniran, na email-adresu: personeli.krk@assembly-kosova.org.
Za dodatne informacije možete da kontaktirate na brojeve telefona: 10-494 i 10-490.

Rok za konkurisanje je od 1. avgusta2018.do 8. avgusta 2018, u 16:00. Časova.