Radna mesta

OGLAS ZA UNAPREĐENJE

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj Službi Republike Kosova (Zakon br. 03/L-149) , Pravilnika br. 02/2010 o procedurama regrutacije u civilnoj službi i Pravilnika br. 21/2012 o unapređenju u profesiji civilnih službenika, Administracija Skupštine Republike Kosova - Direkcija personala objavljuje:

O G L A S

ZA UNAPREĐENJE


1. Položaj: Prevodilac II sa albanskog jezika na srpski i obratno
Koeficijent: C/D-7.5
Funkcionalna kategorija: BP -2
Grada: 9
Vrsta položaja: Karijera sa punim radnim
Referenca: DSHGJ -KRK/803
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzornik: Prevodilac - Koordinator jedinice


Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom prevodioca - koordinatora Jedinice, prevodilac je odgovoran za:
• prevođenje zakonskih tekstova i drugih akata Skupštine sa albanskog jezika na srpski i obratno,
• Prema zahtevu, prevodi dopise, javne zahteve i predstavke koje se upućuju Predsedništvu ili funkcionalnim komisijama Skupštine za potrebe Predsedništva i odgovarajući komisija,
• Simultan i konsekutivan prevod na sednicama komisija, pod komisija i radnih grupa i tela Skupštine,
• Prema potrebi, na zahtev direktora Direkcije, vrši simultan i konsekutivan prevod u konferencijama, susretima i radnim grupama,
• obavlja i druge poslove na zahtev nadzornika.


Kvalifikacija i iskustvo:

• Fakultetska diploma ili srednja škola.
• Najmanje 3. godine radnog iskustva u oblasti prevođenja.

 

Veštine:
- veštine u pismenoj i usmenoj komunikaciji na zvaničnim jezicima,
- dobre sposobnosti prevođenja razne dokumentacije,
- sposobnosti za prevođenje dokumentacije stručan način,
- spremnosti za fleksibilnost za rad u multi etničkoj sredini,
- sposobnosti za rad na političkim potpunom neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobra radna znanja sa programima računara.

 


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Republike Kosova pruža podjednake mogućnosti za unapređenje i rado prihvata zahteve pripadnika ne -većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica koja žive na Kosovu, primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine. Republike Kosova.

 

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (http://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u Direkciju personala, kancelarija N-217, sprat II-i. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciju, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu, kopije dve uzastopnih zadnjih procena o radu i dve referencije. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Samo izabrani kandidati u uži spisak će se kontaktirati.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u Direkciji personala, kancelarija N -217, sprat II-i, ili skeniran, na imel adresu: personeli.krk@assembly-kosova.org.
Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 10-494 i10-490.

Rok za konkurisanje je od 22. maja 2018. do 29. maja 2018. u 16:00. časova