Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova, (Zakon br. 03/L-149), Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje sledećih položaja:

1. Položaj: Prevodilac sa albanskog jezika na srpski i obratno
Koeficijent: C-8
Funkcionalna kategorija: BP -3
Grada: 8
Vrsta položaja: Karijera sa punim radnim vremenom (Na neodređeno vreme,
uz probni rad u trajanju od 12 meseci)
Referenca: DSHGJ -KRK/802
Broj izvršioca: 4 (četiri)
Nadzornik: Prevodilac - Koordinator jedinice


Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom prevodioca - koordinatora Jedinice, prevodilac je odgovoran za:
• pismeni prevod sa albanskog jezika na srpski i obratno svih materijala Skupštine i njenih organa,
• simultani i konsekutivni prevod sa albanskog jezika na srpski i obratno na plenarnim sednicama Skupštine, sednicama Predsedništva, sednicama parlamentarnih komisija i javnih rasprava,
• prevod dopisa, javnih dopisa i predstavki koji se upućuju Predsedništvu i parlamentarnim komisijama Skupštine za potrebe Predsedništva i odgovarajućih komisija,
• simultani i konsekutivni prevod (albansko - srpski - albanski) na konferencijama, susretima i drugim radnim grupama, kao i pomaže u jezičkoj formulaciji govora na oba jezika (albanski i srpski)
• obavlja i druge poslove u vezi sa delokrugom i aktivnostima na zahtev nadzornika.

 

Kvalifikacija i iskustvo:

• Fakultetska diploma iz oblasti albanskog jezika i književnosti ili društvenih nauka.
• Najmanje 3 godine radnog stručnog iskustva u oblasti prevođenja.

Veštine:

- veštine u pismenoj i usmenoj komunikaciji na zvaničnim jezicima,
- odlične sposobnosti prevođenja razne dokumentacije,
- sposobnosti za prevođenje dokumenata na profesionalan, jasan i koncizan način,
- organizacione sposobnosti, spremnosti i fleksibilnosti za rad u multi etničkoj sredini,
- sposobnosti za rad na političkim potpunom neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobra radna znanja sa programima računara.

 

2. Položaj: Operater / Daktilograf
Koeficijent: E-6
Funkcionalna kategorija: BP -1
Grada: 10
Vrsta položaja: Karijera sa punim radnim vremenom (Na neodređeno vreme,
uz probni rad u trajanju od 12 meseci)
Referenca: DÇLP- KRK/923
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzornik: Koordinator jedinice


Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom Koordinatora jedinice, operater/daktilograf, je odgovoran za:
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku plenarne sednice Skupštine,
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku sednice Predsedništva Skupštine,
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku javnih debata,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo

• Univerzitetska diploma: Fakultet Albanskog jezika i književnosti, novinarstva ili javne administracije.

Veštine:
- veštine komuniciranja, usmeno i pismeno, na službenim jezicima,
- sposobnost za profesionalno otkucavanje dokumenata,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima,
- odlučno poznavanje albanskog i srpskog jezika.
- dobre veštine za timski rad

 


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu, kopije dve uzastopnih zadnjih procena o radu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10490.
Rok za konkurisanje je od 22.05.2018. do 05.06.2018., do 16:00 časova.