Radna mesta

OGLAS ZA UNAPREĐENJE

Dokument Aplikacije

OGLAS ZA UNAPREĐENJE


1. Položaj: Direktor Direkcije za medije i odnose s javnošću

Koeficijent : 12
Funkcionalna kategorija :ND-4
Stepen : 4
Vrsta položaja: Karijera sa punim radnim vremenom
Referencija : DMMP-KRK/200
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Generalni sekretar Skupštine

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Generalnog sekretara Skupštine, Direktor Direkcije za medije i odnose s javnošću je odgovoran za:
• Organizovanje, rukovođenje i nadgledanje poslova i praćenje aktivnosti Skupštine i njenih organa kao i za izradu i publikaciju revije, priručnika i drugih publikacija kao i za održavanje, ažuriranje i publikaciju dokumenata organa Skupštine na Ueb-stranici,
• Nadgledanje izrade, uređivanje i publikaciju informacija o aktivnostima Skupštine i njenih organa,
• Nadgledanje izrade i publikaciju informacija, saopštenja za štampu i informaciju u vezi sa aktivnostima Skupštine i njenih organa,
• Organizovanje konferencija za štampu Skupštine i njenih organa,
• Nadgledanje održavanja, ažuriranje i publikacija dokumenata organa Skupštine na Ueb-stranici,
• Razvoj i održavanje kontakata sa vladinim institucijama i drugim organizacijama;
• Odnose i komunikaciju sa medijama u aktivnostima Skupštine i njenih organa kao i za stvaranje lakšeg pristupa u informacijama u okviru Skupštine;
• Nadgledanje informisanja civilnog društva kao i građanima o aktivnostima Skupštine i njenih organa,
• Nadgledanje i stvaranje efikasnih oblika za informisanje i pristup građana na radu Skupštine i njenih organa,
• Nadgledanje i izradu publikacija revije, priručnika i drugih publikacija,
• Akreditaciju i pridruživanja predstavnika medija za prašenje aktivnosti u Skupštini;
• Doprinosi i razmatra preporuke koje zahtevaju odlučivanje za najviši nivo;
• Analizira i ocenjuje redovne radne procese koje treba usvojiti u kraćim vremenskim rokovima, kao i balansira preporuke svojih postavljenih;
• Nadgledanje publikacija agende Skupštine i njenih organa putem monitora,
• Obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti prema zahtevu nadzornika .

Kvalifikacija i iskustva:

• Fakultetska diploma iz oblasti društvenih nauka;
• Najmanje (6) šest godina radnog iskustva, od kojih najmanje (3) godine na rukovodeća radna mesta;
• Stručno iskustvo u pisanim ili elektronskim medijima;
Iskustvo u menadžiranju uredništva ili kancelarije za odnose sa medijama (na nekoj državnoj instituciji).


Veštine:

- Odlične veštine komuniciranja na službenim zvaničnim jezicima,
- Veštine za brzu i kvalitetnu izradu informacija o aktivnostima Skupštine,
- Fleksibilan pristup prema organizaciji i nadgledanju rada Departmana za rešavanje stručnih i organizacionih problema za instituciju;
- Sposobnosti za političku procenu situacija,
- Visoke komunikativne sposobnosti u menadžiranju;
- Sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Sposobnosti za političku ravnotežu, (ne konfliktuoznu) saopštenja koja se izrade od zvaničnika Direkcije za medije i odnose s javnošću;
- Visok lični i profesionalni integritet,
- Poznavanje rada na programima računara,
- Prednost će imati poznavanje engleskog jezika.


2. Položaj: Direktor Direkcije personala

Koeficijent : 12
Funkcionalna kategorija :ND-4
Stepen : 4
Vrsta položaja: Karijera sa punim radnim vremenom
Referencija : DMMP-KRK/200
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Generalni sekretar Skupštine

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom direktora Direkcije za opštu administraciju, direktor Direkcije personala je odgovoran za:
• Menadžiranje, upravljanje, koordinaciju, nadgledanje i podržavanje svih aktivnosti/poslova u Direkciji personala,
• Strateško planiranje ljudskih resursa u pogledu zahteva o potrebama osoblja, u smislu broja, kvalifikacije, radnog iskustva i sposobnostima, kao i da pomaže rukovodiocu organizacionih jedinica u pripremanju opisa poslova,
• Nadgledanje sprovođenja procedura regrutacije, ugovora, probnog rada, procene, unapređenje, zamenjivanje i određivanje na drugim pozicijama, završetku radnog veka i penzionisanje,
• Nadgledanje i monitorisanje, objavljivanje i praćenje realizacije konkursa za zvaničnike koji se izabere ili se imenuju,
• Sprovođenje procedura ugovora za kategorije zaposlenih, civilnog i političkog osoblja kao i saradnicima parlamentarnih grupa,
• Nadgledanje individualne , godišnje i periodične procene u ispunjavanju obaveza Administracije,
• Nadgledanje procedura o profesionalnom razvoju, promovisanju i obučavanju,
• Osigurava i određuje zvaničnika koji će podržati rad disciplinske komisije i za žalbe,
• Saradnju sa rukovodiocima drugih organizacionih jedinica za poštovanje kodeksa ponašanja i odeće,
• Na osnovu zahteva jedinica prema preporuci nadzornika potpiše posebne ugovore-kratkotrajne ugovore,
• Potpiše odluke o odobrenju godišnjeg odmora za porodilje,
• Obavlja i druge poslove u vezi sa delokrugom rada i aktivnosti na zahtev nadzornika.

Kvalifikacija i iskustvo:

- Fakultetska diploma: Diplomirani pravnik / master pravde;
- Najmanje šest (6) godine radnog iskustva, od kojih najmanje tri (3) godine u menadžiranju.

Veštine:

- veštine komuniciranja pismeno i usmeno na službenim zvaničnim jezicima, uključujući i odlične veštine u izradi razne dokumentacije,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietničkoj sredini,
- Sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Sposobnost za shvatanje i pravedno rešavanje poslove personala,
- Odlične veštine za diskusije i komuniciranje,
- Odlične veštine rukovođenja,
- Poznavanje rada na programima računara,
- Prednost će imati poznavanje engleskog jezika.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Republike Kosova pruža podjednake mogućnosti za unapređenje i rado prihvata zahteve pripadnika ne -većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica koja žive na Kosovu, primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine. Republike Kosova.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u Direkciju personala, kancelarija N-217, sprat II-i. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciju, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu, kopije dve uzastopnih zadnjih procena o radu i dve referencije. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Samo izabrani kandidati u uži spisak će se kontaktirati.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u Direkciji personala, kancelarija N -217, sprat II-i, ili skeniran, na imel adresu: personeli.krk@assembly-kosova.org.
Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 10-494 i 10-490.

Rok za konkurisanje je od 8. septembra 2017 do 15. septembra 2017, u 16:00. časova