Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

K O N K U R S
Za popunjavanje položaja za osobe sa ograničenim sposobnostima:

1. Položaj: Administrativni službenik
Referenca : DPMO-01/10-16
Koeficijent : D-7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od 12 meseci.
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice

Pod nadzorom Visokog službenika za bilateralne međunarodne odnose - koordinatora jedinice, administrativni službenik odgovoran za:

- Održavanje evidencije u vezi procesa učlanjivanja Skupštine Kosova u međunarodne organizacije.
- Održavanje evidencije o dopisima upućeni predsedniku, Predsedništvu i sekretaru Skupštine Kosova.
- Održavanje evidencije o telegramima, zahtevima upućeni državama i međunarodnim organizacijama.
- Pomaže opremanje sa diplomatskim pasošima za poslanike Skupštine Kosova.
- Održavanje evidencije o opremanju sa diplomatskim pasošima.
- Evidentira snabdevanje sa vizama poslanika, predsednika Skupštine, članova Predsedništva, sekretara Skupštine i administrativnog osoblja Skupštine, koje je uključeno u aktivnost.
- Održavanje dokumenata, beleška i registra.
- Da radi za realizaciju zadataka u okviru jedinice.
- Obavlja i druge poslove u vezi delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo:
• Diploma fakulteta u oblasti društvenih nauka
• Stručno iskustvo poželjno

Veštine:
- Veštinu za komunikaciju na službenim jezicima.
- Poznavanje rada.
- Veštinu za rad po nepristrasnim političkim osnovama.

 

2. Položaj: Administrativni - tehnički asistent
Referenca : DTU-01/10-16
Koeficijent : E-6
Angažovanje: Na ne određeno vreme, sa probnim radom u trajanju od 12 meseci.
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice


Pod nadzorom koordinatora jedinice, tehnički asistent je odgovoran za:

- Prijem materijala i dopisa za osoblje Skupštine, ,
- Raspodelu materijala i dopisa za poslanike,
- Komunikaciju telefonom sa odgovornim službenicima, ,
- Evidentiranje dopisa i materijala, koji su primljeni i raspodeljeni ,
- Prijem i čuvanje dokumentacije do preuzimanja od strane odgovornog službenika,
- Obavlja i druge poslove u vez i delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo:

- Srednja škola .
- Poželjno radno iskustvo
Veštine:
- Poznavanje rada.
- Veštinu za rad na nepristrasnim političkim osnovama.

3. Položaj: Administrativni asistent
Referenca : DPP-01/10-16
Koeficijent : E-6
Angažovanje: Na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od 12 meseci.
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice


Pod nadzorom koordinatora jedinice, tehnički asistent je odgovoran za:

- Evidentiranje primljenih dopisa, ,
- Komunikacija telefonom i e-mail -om sa odgovornim službenicima, ,
- Evidentiranje primljenog materijala i dostavljanje odgovornim službenicima, kada se zahteva posebna forma primopredaje.
- Prijem i čuvanje dokumentacije do preuzimanja od strane odgovornog službenika,
- Obaveštava i komunicira sa strankama u vezi primljenih dopisa,
- Obavlja i druge poslove u vez i delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo:

- Srednja škola .
- Poželjno radno iskustvo
Veštine:
- Poznavanje rada na računaru.
- Veštinu za rad na nepristrasnim političkim osnovama.

4. Položaj: Administrativni asistent
Referenca : DMOJ-01/10-16
Koeficijent : E-6
Angažovanje: Na neodređeno vreme, sa probnim radom u trajanju od 12 meseci.
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice

Pod nadzorom koordinatora jedinice, tehnički asistent je odgovoran za:

- Prijem telefonskih poziva,
- Komunikaciju telefonom i sa odgovornim službenicima ,
- Evidentiranje telefonskih poziva,
- Orijentiše i obaveštava stranke o kontaktima sa službenicima Skupštine,
- Obaveštava i komunicira sa strankama tokom telefonskih poziva,
- Obavlja i druge poslove u vez i delokruga aktivnosti, na zahtev nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo:

- Srednja škola .
- Poželjno radno iskustvo
Veštine:
- Poznavanje rada na računaru.
- Veštinu za rad na nepristrasnim političkim osnovama.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i ohrabruje zahteve pripadnika ne većinskih zajednica i žena. Ispravna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjiva je u kadrovsku strukturu administracije Skupštine.
Kandidati izabrani u užu listu podvrgnuće se testiranju i intervjuisanju. Kontaktiraće se samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Formular za konkurisanje može se preuzeti sa web - stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili na recepciji zgrade Skupštine u Prištini (Ul. "Majka Tereza ", b.b.) Službeni formular treba da se uruči zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radno iskustvo i dve preporuke. Korišćenje pogrešnog i ne kompletiranog formulara sa traženim podacima, kao i kasnije priloženi podaci, smatraće se nevažećim.
Zahtev može da se preda na recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul"Majka Tereza" b.b.) ili putem pošte, kao ili uručivanje Direkciji personela Skupštine Kancelarija br. N -217, II. Sprat.
Za dodatne informacije možete telefonirati na: 038 200 10493 ili 038 200 10494.
Rok za prijavljivanje je od 31.10.2016. do 14.11.2016. u 16:00. časova.