Radna mesta

K O N K U R S - Za člana Borda za žalbe Nezavisne komisije za medije

Dokument Aplikacije

Skupština Republike Kosova objavljuje ponovljeni


K O N K U R S

Za člana Borda za žalbe Nezavisne komisije za medije

Odgovornosti i nadležnosti

Bord razmatra žalbe stranaka protiv odluka NKM-a, koje neposredno podležu odlukama koje se odnose na:

• Izdavanje, odbijanje, ne produžavanje ili oduzimanje dozvola za emitovanje;
• Postavljanje ili izmenu uslova dozvole emitovanja, izuzev uslova koji se odnose na odreðivanje frekvencija ili drugih tehničkih kriterija;
• Izricanje sankcija i sliëno, na osnovu podzakonskih akata.
• Bord za žalbe može podržati, izmeniti ili staviti van snage svaku odluku NKM-a, postupajuæi prema žalbi protiv odreðene odluke,

Kandidati za člana Borda moraju ispuniti sledeæe uslove:

• Mora biti državljani Republike Kosova i stalno nastanjeni na Kosovu;
• Da imaju minimum univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;
• Da imaju položen pravosudni ispit;
• Da imaju najmanje pet (5) godina stručnog iskustva u oblasti advokature, sudstva, uprave, regulisanju medija ili u regulatornoj politici;
• Da su ličnosti visokog karaktera, morala, integriteta, nepristrasni i dokazano privrženi administriranju pravde;
• Ne smeju imati prepreke u smislu člana 39 Zakona o NKM;

Ĉlanovi Odbora za žalbe imenuju se mandatom od tri ( 3) uz moguænost reizbora za samo još jedan mandat.

Uz aplikaciji trebaju se priložiti sledeæa propratna dokumenta:
• Dokaz o školskom i stručnom obrazovanju;
• Motivaciono pismo;
• Dokaz o državljanstvu Republike Kosova;
• Dokaz o radnom iskustvu;

Aplikacije treba dostaviti najkasnije do 05 oktobra 2016. godine, u 16.00 časova.
Aplikacije se dostavljaju lično ili poštom na adresu:
Zgrada Skupštine Republike Kosova - Priština, Ul. „Majka Terreza", b.b. (Direkcija personala, kancelarija br. N-217); Fax: (0) 38 211-183.

Aplikacije u štampanom obliku: mogu se dobiti na recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ul. „Majka Terreza", b.b., ili
Elektronski oblik: preuzeti na službenoj web-stranici Skupštine, na adresi: www.assembly-kosova.org

Za dodatne informacije, možete se obratiti svakim radnim danom do 16.00 èasova, na Tel.: (038) 211 - 648 i (044) 147 - 264.