Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

KONKURS

Za popunjavanje sledećih položaja:

1. Položaj: Visoki službenik za budžetske i financijske analize
Referenca: DHBA- 01/6-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzorni: Direktor Direkcije


Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom Direktora Direkcije za istraživanje, biblioteku i arhivu, Visoki službenik za budžetske i finansijske analize:
• priprema pismene analize za sve predviđene dokumente u oblasti Jedinice i obrazlaže rad/rezultat analize na sednici Komisiji, na osnovu zahteva za sledeće dokumente: SROR, Nacrt - budžet države, periodične i godišnje izveštaje rashoda budžeta Republike Kosova i druge izveštaje predviđene Zakonom o menadžiranju javnih finansija i odgovornosti, podržavaDirekciju za budžet i isplate, za pripremu dekleracije budžetskog i finansijskog uticaja za akte izrađene od Skupštine, podržava Komisiju za nadgledanje javnih finansija, za analizu opšteg izveštaja o reviziji,
• priprema analize i kratke opise, predloga budžeta i koncepta,
• priprema analize uticaja predloženih politika,
• priprema analize rashoda prethodnih godina i uspehe (merenje performanse i evaluacije),
• priprema analize upoređenja između aktuelne godine i prethodnih budžetskih godina za institucije i agencije na osnovu glavnih podataka,
• priprema analize fiskalnih politika, slične kao ocena uticaja predloženih promena poreza za ekonomski razvoj ili merenje uticaja raspodele različitih vrsta predloženih poreza,
• priprema analize o potencijalnim skraćenjem budžeta koji utiču na individualni budžet/aktivnosti Ministarstva linije ili drugih budžetskih organizacija,
• Na zahtev parlamentarnih komisija, odgovorni službenik jedinice obrazlaže usmeno pripremljenu analizu na sednici komisije,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog..
Kvalifikacija i iskustvo

• Diploma fakulteta u oblasti ekonomije - diplomirani ekonomista/master ekonomije ,
• Stručno iskustvo, najmanje 3 godine, u oblasti ekonomije - finansija i budžetskih procedura.
Veštine:
- Poznavanje funkcionisanja javnih finansija,
- Poznavanje funkcionisanja ustavnog sistema Kosova, zakonodavstva na snazi,
- Poznavanje programa budžeta i finansijskih izveštaja,
- Dobro poznavanje pismene izrade profesionalnih budžetskih i finansijskih analiza,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.


2. Položaj: Operater / Daktilograf
Referenca: DPPP - 01/6-16
Koeficijent: E-6
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom Koordinatora jedinice, operater/daktilograf, je odgovoran za:
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku plenarne sednice Skupštine,
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku sednice Predsedništva Skupštine,
• transkribovanje na albanskom i srpskom jeziku javnih debata,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo

• Fakultetska diploma - bachelor ili viša škola,
• Najmanje dve (2) godine radnog iskustva u profesiji,
Veštine:
- veštine komuniciranja, usmeno i pismeno, na službenim jezicima,
- sposobnost za profesionalno otkucavanje dokumenata,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima,
- odlučno poznavanje albanskog i srpskog jezika.
- dobre veštine za timski rad

 

 

3. Položaj: Tehnički radnik održavanja
Referenca : DSHT-01/6-16
Koeficijent: E-6
Angažovanje: Na ne određeno vreme sa probnim radom u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1(jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice


Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom koordinatora, tehnički radnik održavanja odgovaran je za:

• Obavljanje svih zadataka održavanja - čišćenja vozila kao i za prijem - predaju materijala u skladištu transporta;
• Vrši unutrašnje i spoljno čišćenje vozila;
• Pomaže malim kontrolama održavanja vozila u garaži;
• Brine se o opremi u auto - perionici;
• Održavanje prostora auto - perionice i garaže;
• Bavi se snabdevanjem;
• Da prima i predaje robu, vodi elektronske podatke i kopiju papira za transakcije robe, sredstava, materijala, opreme i pomoćnih sredstava za potrebe Transporta;
• Vodi brigu o sigurnosti i regularnosti skladišta transporta;
• Podnosi izveštaj u vezi obavljanja transakcija snabdevanja i raspodele materijala;
• Postavlja bar kodove inventaru i opremi transporta;
• Obavlja i ostale poslove po zahtevu rukovodioca.

Kvalifikacija i iskustvo:

• Srednja škola
• Preporučuje se radon iskustvo

Sposobnosti:
- sposobnost komuniciranja,
- automehaničarska elementarna znanja,
- sposobnost za rad na potpuno političkim i nepristrasnim osnovama.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -311, III sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 13.06.2016 do 27.06.2016, do 16:00 časova.