Radna mesta

KONKURS

Dokument Aplikacije

KONKURS

Za popunjavanje položaja, i to:

1. Položaj: Lektor za srpski jezik
Referenca: DJS - 01/6-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzorni: Koordinator Jedinice
Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom Lektora - Koordinatora Jedinice, lektor je odgovoran za:
• Lekturu zakonskih i ostalih akata Skupštine na srpskom jeziku;
• Lekturu amandmana, javnih zahteva i ostalih dopisa za Skupštinu i tela Skupštine;
• Lekturu tekstova prevedenih sa albanskog, engleskog i turskog na srpski jezik;
• Lekturu pročišćenih tekstova zakona na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština;
• Strukturu sintakse i jezičkog nivoa zakonskih tekstova i amandmana na srpskom jeziku, koje usvaja Skupština.
• Obavlja i druge poslove iz oblasti delokruga i aktivnosti na zahtev nadzornog.

Kvalifikacija, iskustvo i sposobnosti:
- Fakultetska diploma u oblasti jezika i književnosti.
- Stručno iskustvo na poslovima lekture je od prednosti.
Veštine:
- Veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući i odličnu sposobnost za prevod raznih dokumenata,
- Odlično poznavanje pravopisa i sintakse srpskog jezika,
- Organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u više etničkoj sredini,
- Sposobnost za profesionalno, jasno i koncizno prevođenje dokumenata,
- Sposobnost za rad na politički potpuno neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- Dobro poznavanje rada na kompjuteru.
-

 


2. Položaj: Prevodilac sa albanskog na engleski jezik i obratno
Referenca: DJS - 02/6 - 16
Koeficijent: C - 8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: Dva (2)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Obaveze i odgovornosti:
Pod nadzorom prevodioca-Koordinatora jedinice za jezičke službe, prevodilac je odgovoran za:
• pismeno prevođenje sa albanskog na engleski jezik i obratno svih materijala Skupštine i njenih organa;
• simultani i konsekutivni prevod sa albanskog na engleski jezik i obratno, na plenarnim sednicama Skupštine, sednicama Predsedništva, sednicama parlamentarnih komisija i javnim debatama;
• prevod dopisa, javnih zahteva i podnesaka koji se upućuju Predsedništvu i parlamentarnim komisijama Skupštine, za potrebe Predsedništva i dotičnih komisija,
• simultani i konsekutivni prevod (albanski - engleski - albanski ) na konferencijama, susretima i drugim radnim grupama, kao i pružanje pomoći u jezičkoj formulaciji govora na oba jezika (albanski i engleski),
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo:

• Fakultetska diploma u oblasti engleskog jezika,
• Dve (2) godine stručnog iskustva na prevođenju.
Veštine:

- veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima, uključujući odlične sposobnosti prevođenja raznih dokumenata;
- sposobnost za prevođenje dokumenata na profesionalan, jasan i precizan način;
- organizacione sposobnosti, spremnost i fleksibilnost za rad u multietničkoj sredini;
- sposobnost za rad na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama;
- dobro poznavanje rada na kompjuterskim programima.


OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 03.06.2016 do 17.06 .2016, do 16:00 časova.