Radna mesta

Konkurs

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o Civilnoj službi Republike Kosova, (Zakon br. 03/L-149), Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u Civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje sledećih položaja:

 

1. Položaj: Visoki zvaničnik za isplate
Referenca: DBP - 01/2-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Zadaci i odgovornosti:
Pod nadzorom Visokog financijskog zvaničnika - Koordinatora Jedinice, Visoki zvaničnik za isplate je odgovoran za:
• koordinaciju aktivnosti i poslova u vezi sa platnim spiskom za Skupštinu,
• osiguravanje i odobravanje blagovremene isplate plata i nadoknada,
• obračunavanje plata i nadoknada u skladu sa budžetom,
• kontrolu platnog spiska, usaglašavanje vrednosti ,
• saradnju sa službom osoblja, za pridržavanje određenih rokova za svaku eventualnu izmenu,
• iniciranje radnji i odgovornosti oko isplate plata, njihovoj tačnosti i dopune,
• mesečno, tromesečno i godišnje izveštavanje u vezi potrošnje plata i nadoknada, kao i individualni izveštaji,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.
Kvalifikacija i iskustvo :

• Fakultetska diploma u oblasti ekonomije - diplomirani ekonomista/master ekonomije,
• Profesionalno iskustvo u oblasti ekonomije i finansija u državnoj administraciji, najmanje 3 godine, uključujući pružanje pomoći i ekonomskih saveta,
• iskustvo u financijskim poslovima i budžetskim procedurama.
Veštine:

- veštinu odlične pismene i usmene komunikacije na zvaničnim jezicima,
uključujući odlične sposobnosti izrade raznih dokumenata,
- sposobnost za izradu budžetskih i finansijskih dokumenata, na logičan, jasan i precizan način,
- odlične sposobnosti za diskusije i komunikacije,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada programa na računaru,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.

 

2. Položaj: Visoki službenik za ugovore
Referenca: DP - 01/2-16
Koeficijent: C - 8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor direkcije

Zadaci i odgovornosti:
Pod nadzorom direktora Direkcije za nabavku, visoki službenik za ugovore je odgovoran za:
• praćenje aktivnosti nabavke tokom celokupnih procedura,
• izradu i izdavanje poziva za tender i zahteva za ponude,
• pripremu neophodne dokumentacije za predstavljanje pred komisijom,
ugovarača Skupštine ili nekog drugog finansijskog organa,
• pripremu svih ugovora, na osnovu zakona,
• Otvaranje i vrednovanje svih primljenih ponuda od strane ekonomskih operatora, u skladu sa zakonom,
• Slobodno obavljanje delovanja o svim svakodnevnim profesionalnim, proceduralnim i tehničkim pitanjima, na osnovu zakona, pravilnika i administrativnih uputstva na snazi. Traži konsultativnu i savetodavnu pomoć od službenika višeg nivoa samo o pitanjima koje se odnose na opšte politike,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog.

Kvalifikacija i iskustvo :

• Fakultetska četvorogodišnja diploma/master u oblasti ekonomije, inženjerije i prava,
• Profesionalno iskustvo najmanje 3 godine, u oblasti javne nabavke,
• Licenciranje i obuka u oblasti nabavke je obavezna.

Veštine:

- odličnopoznavanje pismene i usmene komunikacije na zvaničnim jezicima,
- veštine za brz razvoj aktivnosti nabavke,
- veštinu za rešavanje problema, za ocenu relevantnih faktora i korišćenje inicijativa
za usaglašavanje postojećih praksi u novim situacijama i okolnostima,
- veštinu za pravedne ocene u kompleksnim situacijama.
- da radi na politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje rada programa na računaru,
- poznavanje engleskog jezika je prednost,


3. Položaj: Visoki službenik za budžetske analize
Referenca: DHBA- 01/2-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 2 (dva)
Nadzorni: Direktor Direkcije


Zadaci i odgovornosti:
Pod nadzorom Direktora Direkcije za istraživanje, biblioteku i arhivu, Visoki službenik za budžetske i finansijske analize:
• priprema pismene analize za sve predviđene dokumente u oblasti Jedinice i obrazlaže rad/rezultat analize na sednici Komisiji, na osnovu zahteva za sledeće dokumente: SROR, Nacrt - budžet države, periodične i godišnje izveštaje rashoda budžeta Republike Kosova i druge izveštaje predviđene Zakonom o menadžiranju javnih finansija i odgovornosti, podržavaDirekciju za budžet i isplate, za pripremu dekleracije budžetskog i finansijskog uticaja za akte izrađene od Skupštine, podržava Komisiju za nadgledanje javnih finansija, za analizu opšteg izveštaja o reviziji,
• priprema analize i kratke opise, predloga budžeta i koncepta,
• priprema analize uticaja predloženih politika,
• priprema analize rashoda prethodnih godina i uspehe (merenje performanse i evaluacije),
• priprema analize upoređenja između aktuelne godine i prethodnih budžetskih godina za institucije i agencije na osnovu glavnih podataka,
• priprema analize fiskalnih politika, slične kao ocena uticaja predloženih promena poreza za ekonomski razvoj ili merenje uticaja raspodele različitih vrsta predloženih poreza,
• priprema analize o potencijalnim skraćenjem budžeta koji utiču na individualni budžet/aktivnosti Ministarstva linije ili drugih budžetskih organizacija,
• Na zahtev parlamentarnih komisija, odgovorni službenik jedinice obrazlaže usmeno pripremljenu analizu na sednici komisije,
• obavlja i druge poslove u vezi delokruga rada i aktivnosti, prema zahtevu nadzornog..
Kvalifikacija i iskustvo

• Diploma fakulteta u oblasti ekonomije - diplomirani ekonomista/master ekonomije ,
• Stručno iskustvo, najmanje 3 godine, u oblasti ekonomije - finansija i budžetskih procedura.
Veštine:
- Poznavanje funkcionisanja javnih finansija,
- Poznavanje funkcionisanja ustavnog sistema Kosova, zakonodavstva na snazi,
- Poznavanje programa budžeta i finansijskih izveštaja,
- Dobro poznavanje pismene izrade profesionalnih budžetskih i finansijskih analiza,
- poznavanje engleskog jezika je prednost.


4. Položaj: Visoki službenik za Web (Uebmaster)

Referenca: DMP- 01/2-16
Koeficijent: C-8
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator Jedinice

Zadaci i odgovornosti:

• da u koordinaciji sa spoljnim kompanijama održava Web-stranicu Skupštine Kosova i da administrira istu,
• da poseduje sposobnost za izmene na Web- stranici, prema potrebi i novim okolnostima,
• da poznaje savremeni programski jezik za Web-stranicu ,
• da se stara za sigurnost Web-stranice,
• Da objavljuje razne materijale na Web-stranice Skupštine,
• Da nadgleda rad drugih ovlašćenih za objavljivanje materijala na Web-stranicu Skupštine,
• Da objavljuje informacije za službenu stranicu Skupštine na Facebook,
• Da priprema i objavljuje informacije (video klip) na službeni kanal Skupštine na YOUTUBE izdvajajući i pripremajući, na osnovu elektronskih snimaka Skupštine, odmah nakon plenarnih sednica,
• Da koordinira aktivnosti između menadžmenta Skupštine i Direkcije IT, i drugim sektorima Skupštine,
• Da se stara o dinamici Web-stranici i broju njenih korisnika.

Kvalifikacija i iskustvo

• Diploma nivoa - bacheloru oblasti informativne tehnologije i komunikacije, tehničke nauke ili grafički dizajn
• Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na održavanju raznih Web- stranica ili njihov dizajn,
• Poznavanje engleskog jezika je neophodno, dok je poznavanje drugih jezika prednost,
• Da poseduju veštinu za pripremu kvalitetnih štampanih publikacija,

Veštine:
- odlične veštine pismene i usmene komuniciranje, na službenim jezicima,
- Veštinu za brzu i kvalitetnu izradu informacija o aktivnosti Skupštine,
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- sposobnost za rad i komunikaciju sa unutrašnjim i spoljnim autoritetima istog nivoa, višeg i nižeg nivoa, kao i pružanje saveta u odgovarajućoj oblasti odgovornosti,
- visok lični i profesionalni integritet,
- dobro poznavanje rada programa na računaru,
- dobre veštine za timski rad

 

5. Položaj: Pravni zvaničnik za podršku Predsedništvu Skupštine i
Plenarnoj sednici

Referenca: DÇLP - 01/2-16
Koeficijent: D-7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Direktor direktorata


Zadaci i odgovornos
Pod nadzorom Direktora direktorata za plenarna i proceduralna pitanja, pravni zvaničnik za podršku Predsedništvu Skupštine i Plenarnoj sednici, odgovaran je za:

- Sprovođenje zadataka u funkciji rada priprema sednice Predsedništva Skupštine i Plenarne sednice;
- Evidentiranje dopisa, koji se procesiraju preko Jedinice za predloge i predstavke, za pripremu liste pitanja u čekanju za procesiranje u Predsedništvo Skupštine i Plenarnu sednicu;
- Pružanje administrativne podrške u toku održavanja sednica Predsedništva Skupštine i plenarne sednice i da pomaže za dobar tok rada Plenarne sednice;
- Održava Registar parlamentarnih rasprava, deklaracija, rezolucija, interpelacija i parlamentarnih pitanja za usmeni i pismeni odgovor ministara na pitanja koja su postavljena od starne poslanika;
- Iza svake plenarne sednice predstavlja agendu održane Plenarne sednice, zabeležeći svaku tačku dnevnog reda koja je „usvojena" ili koja „nije usvojena" ili koja je „odložena", rezultat glasanja, kao i listu poslanika koji su diskutovali po pitanjima koja su razmatrana na plenarnoj sednici;
- Vodi i ažurira sastav parlamentarnih komisija, parlamentarnih grupa, Predsedništva Skupštine, sastav vladine koalicije, opozicije i poslanika bez parlamentarnih grupa; i
- Procesiranje poslanička pitanja koja nisu dobila odgovorna na dve plenarne sednice, za objavljivanje u Biltenu Skupštine i na elektronskoj web str. Skupštine.
Obavlja i druge poslove iz delokruga ove jedinice, na zahtev Direktora Direktorata.

Kvalifikacije i iskustvo
- Fakultetska diploma iz oblasti prava - najmanje diplomirani pravnik/master iz prava, i
- Profesionalno iskustvo, najmanje dve godine, u davanju pravnih saveta.
Veštine:
- odlične veštine, pismenog i usmenog komuniciranja, na zvaničnim jezicima,
- uključujući odlične sposobnosti izrade raznih dokumenata,
- sposobnost za izradu dokumenata;
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje programa MS Office;
- poznavanje engleskog jezika je prednost.


6. Položaj: Zvaničnik za bilatelarne odnose
Referenca: DPMN - 01/2-16
Koeficijent: D-7
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice

Obaveze i odgovornosti:

Pod nadzorom Visokog zvaničnika za multilateralne međunarodne odnose, Koordinatora jedinice, zvaničnik za bilateralne odnose je odgovoran za:

• Neprekidno praćenje bilateralnih odnosa Skupštine Kosova i parlamenata ostalih zemalja;
• Pripremu osnovnih materijala za posete Predsednika Skupštine u sklopu bilateralnih odnosa Skupštine Kosova i parlamenata ostalih zemalja;
• Vršenje istraživanja, analiza i davanje preporuka za razmatranje i usvajanje od strane najvišeg nivoa;
• Saradnju sa stalnim parlamentarnim komisijama Skupštine i pomoć poslanicima, u toku učešća u raznim bilateralnim aktivnostima;
• Saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova Kosova i ambasadama Republike Kosova za uspešnu realizaciju bilateralnih aktivnosti;
• Praćenje bilateralnih poseta stranih parlamentaraca na Kosovu, u sklopu bilateralnih odnosa i vodi računa o svim aspektima njihove uspešne realizacije;
• Sprovođenje Zakona o državnom protokolu, Zakona o upotrebi državnih simbola i Pravila protokola;
• Sprovođenje Poslovnika Skupštine za stvaranje međuparlamentarnih grupa prijateljstva i podršku u realizaciju međunarodnih aktivnosti za stvaranje i ojačanje saradnje veza sa međuparlamentarnim grupama prijateljstva;
• Izradu dopisa, poziva i zvaničnih telegrama Predsednika Skupštine za homologe i titulare raznih organizacija i među državnih institucija;
• Saradnju sa zvaničnikom protokola za realizaciju protokolarnog i ceremonijalnog aspekta svih bilateralnih aktivnosti;
• Blagovremeno informisanje o bilateralnim aktivnostima koji će se organizovati, tačno vreme boravka, lica koja će putovati, vrstu dijete, stranku koja pokrije troškove;
• Obezbedi da materijali za susrete Predsednika Skupštine u sklopu bilateralnih odnosa, pripremaju kvalitetno i blagovremeno (najmanje tri dana pre aktivnosti); i
• Obavlja i druge poslove iz delokruga i aktivnosti, na zahtev nadzornog.

Kvalifikacije i iskustvo

- Fakultetska diploma iz oblasti političkih nauka, međunarodnih odnosa, diplomatije, master iz međunarodnih odnosa ili diplomatije;
- Profesionalno iskustvo, najmanje dve godine, u administraciju;
- Iskustvo u administrativnim poslovima i znanje o radu Skupštine i parlamentarnih procedura.

Veštine:
- odlične veštine, pismenog i usmenog komuniciranja, na zvaničnim jezicima,
- sposobnosti za izradu zvaničnih dokumenata na logičan, jasan i koncizan način;
- dobre lične i profesionalne sposobnosti;
- sposobnost da se suočava i organizira rad, da bude u stanju da nađe rešenja i da radi fleksibilnim radnim vremenom;
- sklonost za rešavanje problema, procenu relevantnih faktora za korišćenje inicijative za prilagođavanje postojećih praksi u novo nastalim situacijama i okolnostima;
- sposobnost rada i komuniciranja sa domaćim i stranim autoritetima na istom, višem ili nižem nivou, kao i davanje saveta iz dotične oblasti i odgovornosti;
- odličan lični izgled i oblačenje;
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje kompjuterskih programa; i
- znanje engleskog jezika je obavezno .


7. Položaj: Administrativno tehnički zvaničnik
Referenca: DÇLP - 01/2-16
Koeficijent: E-6
Angažovanje: Na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nadzorni: Koordinator jedinice


Zadaci i odgovornosti:
Pod nadzorom koordinatora jedinice, administrativno tehnički radnik odgovoran je za:

• primanje, evidenciju i podelu svi dokumenata koji se adresiraju poslanicima i organima Skupštine, od strane ovlašćenih lica;
• rezervirane i određivanje sala za sednice organa Skupštine;
• informisanje poslanika i organa Skupštine kao i ovlašćenih lica koje prate rad Skupštine od datumu i mestu održavanja sednica;
• pružanje tehničke i administrativne pomoći poslanicima Skupštine u toku održavanja plenarne sednice;
• prebrojavanje glasova, kada se glasa dizanje ruke, na plenarnoj sednici, i
• obavlja i druge poslove iz delokruga aktivnosti na zahtevu nadzornog;


Kvalifikacije i iskustvo

- Diploma nivoa bachelor;
- Profesionalno iskustvo, najmanje dve godine, u javnoj administraciju;

Veštine:
- odlične veštine, pismenog i usmenog komuniciranja, na zvaničnim jezicima,
- visok nivo ličnog i profesionalnog integrita;
- sposobnost da radi na potpuno politički neutralnim i nepristrasnim osnovama,
- dobro poznavanje kompjuterskih programa; i
- znanje engleskog jezika je prednost.

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDURA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Obrazac za konkurisanje se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10494 i 038 200 10493.
Rok za konkurisanje je od 16.02.2016 do 01.03.2016, do 16:00 časova.