Radna mesta

Visoki zvaničnik za bilateralne odnose

Dokument Aplikacije

Na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova, član 12.4 (Zakon br. 03/L-149), Pravilnika 02/2010 o procedurama regrutacije u civilnoj službi i u skladu sa Statusnim pravilima za civilne službenike Administracije Skupštine Republike Kosova, Administracija Skupštine objavljuje:

OGLAS

Za privremeno imenovanje:

Položaj: Visoki zvaničnik za bilateralne odnose
Mesečna plata: Ekvivalent koeficijentu C/8
Vreme trajanja: Imenovanje na određeno vreme - (15.9.2015 -15.1.2016)
„Sporazum o posebnim uslugama"
Nadzorni: Visoki zvaničnik za međunarodne multilateralne odnose-
Koordinator jedinice

Zadaci i odgovornosti

Pod nadzorom Visokog zvaničnika za međunarodne multilateralne odnose - koordinarora jedinice, Visoki zvaničnik za bilateralne odnose, odgovoran je za:

• Sprovođenje i unapređivanje bilateralnih odnosa Skupštine Republike Kosova i pruža usluge, prema standardima, kvalitetni i blagovremeno za Predesednika i članove Predsedništva Skupštine;
• Neprekidno prati bilateralne odnose Skupštine Republike Kosova i parlamentata ostalih zemalja;
• Priprema osnovne materijale za posete Predsednika Skupštine u sklopu bilateralnih odnosa između Skupštine Republike Kosova i parlamentata ostalih zemalja;
• Vrši istraživanja, analize i daje preporuke za razmatranje i usvajanje na najvišem nivou;
• Sarađuje sa stalnim skupštinskim komisijama, pomaže poslanicima u toku učešča i raznih bilateralnih aktivnosti;
• Sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova i ambasadama Republike Kosova za uspešnu realizaciju bilateralnih aktivnosti;
• Da prati bilateralne posete stranih parlamenata Kosovu, u sklopu bilateralnih dnosa i brine se o svim aspektima njihove uspešne realizacije;

• Izradi i arhivira dotične informacije o posetama stranih parlamenata na Kosovu u sklopu bilateralnih odnosa;

• Prati političke aktivnosti i odvijanja u parlamentima ostalih zemalja;

• Sarađuje sa nadležnima za protokol u realizaciji ceremonijalnog i protokolarnog aspekta svih bilateralnih aktivnosti;

• Da blagovremeno informiše o bilateralnim aktivnostima koji će se organizovati, tačno vreme boravka, osobe koje će putovati, vrstu dijete i strani koja pokrije troškove;

• Da obezbedi da materijali za susrete Predsednika Skupštine, u sklopu bilateralnih odnosa, kvalitetno i blagovremeno pripremaju (najmanje tri dana pre aktivnosti); i

• Obavlja i druge poslove iz svog delokruga i aktivnosti na zahtev nadređenog.Kvalifikacija i iskustvo:

• Fakultetska diploma iz oblasti pravosuđa - diplomirani pravnik, javne administracije, master ili specijalizacija iz međunarodnih odnosa,
• Profesionalno iskustvo u međunarodnim osnosima i diplomatiji,
• Iskustvo u administrativnim poslovima i znanje o radu Skupštine i o parlamentarnim procedurama.

Veštine:
- odlične veštine pismenog i usmenog komuniciranja na zvaničnim jezicima;
- sposobnosti za izradu zvaničnih dokumenata, logično, jasno i koncizno;
- dobre lične i profesionalne sposobnosti;
- da bude izdržliv, da organizira posao, da je u stanju da nađe rešenja i da radi fleksibilnim radnim vremenom;
- da ima sklonosti rešavanja problema, da proceni relevantne faktore i za koriščenje inicijative za prilagođavanje postojećih prilika u drugim okolnostima i situacijama;
- sposobnost za rad i komuniciranje sa unutrašnjim i spoljnim autoritetima na istom, višem ili nižem nivou, kao i davanje saveta iz oblasti dotične odgovornosti;
- oblačenje i odličan lični izgled;
- sposonost za neutralno i politički nepristrasan rad;
- dobro poznavanje rada kompjuterskim programima;
- znanje engleskog jezika je obavezno.

 

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine pruža podjednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika ne-većinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu, primenjena je u strukturi kadrova Administracije Skupštine.
Izabrani kandidati u uži spisak će se testirati i intervjuisati
Biće kontaktirani samo izabrani kandidati sa užeg spiska.

 

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Internet stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može uzeti u recepciji zgrade Skupštine u Prištini, Ul. "Nëna Terezë", b.b. Zvanični obrazac za konkurisanje treba da se dostavlja uz dokaz o školskoj kvalifikaciji, specijalizaciji, o pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve reference. Korišćenje pogrešnog obrasca i ne-kompletiranog sa traženim podacima, kao i sa podacima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.
Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini, Ulica "Nëna Terezë" b.b., ili poštom, kao i u Direkciji osoblja br. N -217, II sprat.

Za dodatne informacije možete zvati na telefone: 038 200 10490 i 038 200 10493.
Rok za prijavljivanje je do 11.09.2015, do 16:00 časova.