Radna mesta

Za popunjavanje radnih mesta

Dokument Aplikacije

Na osnovu Administrativne naredbe 2001/21 o sprovodjenju Uredbe 2001/9, Administrativne naredbe 2007/2, o sprovodjenju Uredbe UNMIK-a 2001/36 o Civilnoj službi Kosova, statusnih pravila za civilne zvaničnike Administracije Skupštine , u okviru regrutacije osoblja, Administracija Skupštine objavljuje:

KONKURS
Za popunjavanje radnih mesta:


1. Rukovodilac Divizije za zakonodavstvo, zakonsku standardizaciju, pravno savetovanje, istraživanje, biblioteku i arhiv(DLS/01/08)

• Broj položaja: 1/jedan/
• Angažovanje: trajno, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
• Stepen/Nivo: B/9

Zadaci i odgovornosti:

Pod nadzorom direktora Departmana, rukovidilac divizije je, izmedju ostalog, odgovoran za sledeće poslove: 
• menadžiranje i nadzor radova i zvaničnika za zakonodavstvo, standardizaciju, poistovećivanje, pravno savetovanje, biblioteku i arhiv, 
•  formalno – pravnu i jezičku standardizaciju nacrta zakona i usvojenih zakona, 
poistovećivanje i usaglašavanje zakonodavstva sa acquis communautair, kao i njegovog
• prilagodjavanja primenjivim medjunarodnim standardima na Kosovu,
•  pripremanje profesionalnih ekspertiza za odredjena pitanja koja se odnose na poslanike, biblioteku i arhiv,
•  nadzor i pružanje podrške savetodavno - pravnim i proceduralnim uslugama za nacrte zakona,
•  podrška Jedinice za biblioteku, istraživanje i arhiv u tretiranju zahteva o informisanju oko evropskih i medjunarodnih standarda,
•  prisna saradnja i koordinacija sa Jedinicom za plenarna i proceduralna pitanja, kao i sa Jedinicom za podršku skupštinskih komisija,
•  razvoj koordinacije rada sa Zakonskom
kancelarijom Vlade, u cilju poboljšanja kvaliteta podnetih nacrta zakona,
•  organizovanje i nadzor radova koji se odnose na Plan delovanja za evropsko partnerstvo,
•  obavlja i druge poslove iz delokruga rada ove divizije.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Završeni pravni fakultet, dok naučna titula u evropskom ili medjunarodnom pravu, stečena na nekom od poznatih universiteta, smatraće se prednošću.
Iskustvo:
Treba da ima pet (5) godina profesionalnog iskustva u zakonskim poslovima. Iskustvo u izradi zakona smatra se prednošću.
Jezička sposobnost:
Treba da tečno govori i piše na albanskom i srpskom jeziku, kao i da raspolaže dobrim saznanjima izrade teksta na engleskom jeziku, što će se smatrati prednošću.

Ostale sposobnosti:
• Menadžerske i organizacione sposobnosti smatra će se prednošću. Zvaničnik mora biti otvoren, da ima kreativnu misao i da bude u stanju da pronalazi rešenja.
• Sposobnosti za profesionalan odnos u teškim i situacijama konfrontacije pod velikim pritiskom vremena.
• Sposobnosti za osnivanje prioriteta i zadataka odgovarajućim planom rada, uključujući i sposobnost da se suočava sa zahtevima od kratkog roka.
• Vrlo dobre sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja, uz sposobnost za izradu dokumenata, posebno zakonskih dokumenata, na logičan, jasan i koncizan način.
• Dobre inter-personalne sposobnosti, uz sposobnost za zajednički rad i za održavanje efikasnih i skladnih odnosa sa kolegama i nadzornom osobom. Da je sposobsan da radi nepristrasno i na efikasan način u jednoj višeetničkoj sredini.
• Sposobnosti u rukovanju kompjutera: Microsoft, Word, Excel.


2. Rukovodilac divizije za nabavku (AK/DP/01/08)

• Broj položaja: 1/jedan/
• Angažovanje: trajno, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
• Stepen/Nivo: B/9

Zadaci i odgovornosti:

Opšta obaveza šefa službe je da osigurava da se javna nabavka i kupovina obavljaju u skladu sa procedurama i pravilima utvrdjenim odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima.

Pored glavnih poslova, ima i posebne obaveze, i to:

• Prati i nadgleda tačno i istovetno sprovodjenje zakonskih procedura nabavke;
• Odgovoran je za poštivanje svih pravila i rokova odredjenim zakonskim i podzakonskim aktima za javnu nabavku; za tačnost i zakonsku osnovanost svih akata koji proizilaze iz Kancelarije za nabavku, potpišući zajedno sa odgovarajučim specijalistom sprovodjenje procedura nabavke, bazirajući se na odgovarajuće zakonodavstvo i ima pravo na ukidanje ovih procedura ukoliko konstatuje njihovu povredu;
• Zastupa Kancelariju nabavke i koordinira radove na relaciji unutar organizacionih struktura Administracije Skupštine, sa kojima korespondira;
• Izradjuje predlog godišnjeg plana nabavki, dokumenta tendera, u koordinaciji sa Komisijom za ocenjivanje ponuda na osnovu naloga za nabavku i dostavlja ista učesnicima prema odredjenim pravilima;
• Daje objašnjenja za svaku nejasnoću koja mogu imati kandidati u vezi sa dokumentima tendera;
• Vodi i administrira dosije nabavke od naloga do zaključenog ugovora sa pobedničkom firmom i na kraju kalendarske godine predaje dosije u arhivu;
• Èuva tajnu svake informacije koju dobija prilikom vodjenja procedura tendera;
• Obavlja i druge poslove iz oblasti Sekcije, po nalogu direktora Administracije Skupštine.

Tražene kualifikacije:
• Fakltetska diploma iz oblasti ekonomije, finansija, administracije biznisa, inženjeringa ili drugih sličnih oblasti i daje sertifikovan za profesionalizam u nabavci od strane RKJN.
Poznavanje logističkih operacija. Poznavanje kompjuterskih programa: Windows, Excel i Word.

Iskustvo:
Da ima 5 godina radnog iskustva na poslovima nabavke.
Jezičke sposobnosti:
Poznavanje albanskog i srpskog jezika, poželjno je poznavanje engleskog jezika.
Ostale sposobnosti:
Traži se da raspolaže organizacionim i sposobnostima rukovodjenja, da je otvoren, da ima kreativnu misao i da je u stanju da iznalazi rešenja.


3. Rukovodilac Divizije za protokol, podršku poslanika i komuniciranje, (DPDK/01/08).

• Broj položaja: 1/jedan/
• Angažovanje: trajno, uz probni rad u trajanju od 12 meseci
• Stepen/Nivo: B/9

Zadaci i odgovornosti:

• Pod opštim nadzorom sekretara Skupštine, radnik će služiti kao visoki profesionalni zvaničnik u Skupštini Kosova. Na ovom položaju, radnik će imati zadatke i odgovornosti vezanih za aktivnost novoosnovane Divizije za protokol, podršku poslanika i komuniciranje.
• Uopšte, Divizija za protokol, podršku poslanika i komuniciranje, pruža podršku profesionalnim, administrativnim, tehničkim službama i drugim organima Skupštine i oko tehničko – administrativnih usluga za poslanike pod autoritetom sekretara Skupštine.
• Divizija ima tri glavne sekcije i rukovodilac Divizije je odgovoran i stara se o što efikasnom i odgovarajućem funkcionisanju ovih sekcija:
1. Sekcija za medjunarodnu saradnju i protokol,
2. Sekcija za medije i odnose s javnošću, i
3. Sekcija za podršku poslanika.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Da ima završen fakultet, smer: medjunarodni odnosi, komuniciranje, novinarstvo ili političke nauke, na nekom od poznatih univerziteta.
Iskustvo:
Treba da ima pet (5) godina profesionalnog iskustva u komuniciranju, protokolu ili medjunarodnim odnosima, i takvo iskustvo smatra se prednošću.
Jezička sposobnost:
Tečno poznavanje albanskog i srpskog jezika, kao i dobro poznavanje engleskog jezika, uz dobre sposobnosti izrade teksta. Poznavanje jednog od drugih službenih jezika, koji se govore u institucijama EU-a, smatraće se prednošću.
Ostale sposobnosti:
• Traži se da raspolaže organizacionim i sposobnostima rukovodjenja, da je otvoren, da ima kreativnu misao i da je u stanju da pronalazi rešenja.
• Dobre inter-personalne sposobnosti, uz sposobnost za zajednički rad i za održavanje efikasnih i skladnih odnosa sa kolegama i nadzornom osobom.
• Saznanja o radu Skupštine, da je sposoban/sposobna da se suočava sa radom i organizuje isti, da je u stanju da radi i po fleksibilnom radnom rasporedu.
• Sposobnosti u rukovanju kompjutera: Microsoft, Word, Excel itd.


4. Visoki zvaničnik za zakonodavstvo (DLS/02/08)
• Broj položaja: dva/ 2
• Angažovanje: trajno, uz probni rad od dvanaest (12) meseci
• Stepen / Nivo C / 8.5

Zadaci i odgovornosti:

Pod opštim administrativnim nadzorom rukovodioca Divizije za zakonodavstvo, istraživanje i biblioteku, visoki zvaničnik za zakonodavstvo će služiti kao profesionalni zakonski zvaničnik u Skupštini.
Visoki zvaničnik za zakonodavstvo će imati zadatke i odgovornosti u vezi sa zakonskim aktivnostima novoformirane jedinice (Jedinica za istraživanje, uskladjivanje i legislativno draftiranje), u čemu će tesno saradjivati i koordinirati sa Jedinicom za standardizaciju i Divizijom za podršku skupštinskih komisija. Izmedju ostalog, odgovoran je i za:
• Izradu preliminarne tehničke – pravne beleške za svaki podneseni nacrt zakona od strane Vlade ili Skupštine; ova beleška mora tretirati sve zakonske aspekte uskladjivanja sa zakonodavstvom acquis communautaire i prilagodjavanja istog sa medjunarodnim standardima primenjivim na Kosovu, koje sadrži odnosni nacrt zakona;
• Kada se ukazuje potreba, treba da učestvuje u sastancima komisija i odgovoriti na pitanja o uskladjenosti sa acquis communautaire , i medjunarodnim standardima, odredjenog nacrta zakona.
• Premesti tehničke i pravne predloge, obuhvaćene u tehničkoj beleški u tehničke amandmane; podržava osoblje za podržavanje komisija u izradi amandmana i/ili izradjuje tehničke amandmane;
• Predlaže tehničke korekcije za podržane amandmane od strane komisije i nastavlja rad i finalnom kontrolom teksta nakon izglasanja istog na plenarnoj sednici, bazirajući se na usaglašenost nacrta zakona sa acquis communautaire i sa medjunarodnim standardima, koji se primenjuju na Kosovu;
• Pružanje saveta Sekretaru, Predsedniku kao i ostalim organima Skupštine, po bilo kom zakonskom pitanju;

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Završeni pravni fakultet. Naučna titula magistra ili doktora pravnih nauka, smatraće se prednošću.
Iskustvo:
Treba da ima tri (3) godine profesionalnog iskustva u pravnim poslovima. Iskustvo u izradi zakona, smatra se prednošću.
Jezička sposobnost:
Treba da tečno govori i piše na albanskom i srpskom jeziku. Da dobro poznaje i engleski jezik, uz dobru sposobnost za sastavljanje teksta.
Ostale sposobnosti:
• Zvaničnik mora biti otvoren, da ima kreativnu misao i da je u stanju da pronalazi rešenja.
• Vrlo dobre sposobnosti pismenog i usmenog komuniciranja, uz sposobnost za izradu dokumenata, posebno zakonskih dokumenata, na logičan, jasan i koncizan način.
• Sposobnosti u rukovanju kompjutera: Microsoft, Word, Excel i td.


5. Visoki zvaničnik protokola (DPDK/02/08) • Broj položaja: 1/jedan/

• Angažovanje: trajno, uz probni rad od dvanaest (12) meseci
• Stepen/Nivo: C / 8

Zadaci i odgovornosti:

• U koordinaciji i saradnji sa rukovodiocem službe prima, odnosno raspodeli dnevne zadatke, kao i zadatke za duži radni period.
• Za sva pitanja koja se referiše preuzetim radnim zadacima od rukovodioca službe, korespondira i odgovara rukovodiocu službe.
• Obavlja i ostale poslove iz ove oblasti prema zahtevu rukovodioca službe.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Visoka školska sprema – završeni fakultet.
Iskustvo:
Treba da ima pet(5) godine profesionalnog iskustva.
Jezička sposobnost:
Sposobnost pismenog i usmenog komuniciranja na albanskom i srpskom jeziku, dok je poznavanje engleskog jezika potrebno.


6. Visoki zvaničnik za medjunarodne odnose (DPDK/03/08)

• Broj položaja: jedan /1
• Angažovanje: trajno, uz probni rad od dvanaest (12) meseci
• Stepen / Nivo C/8

Zadaci i odgovornosti:

• Organizuje, prati i odgovara za primenjivanje službenog ceremonijala u delatnostima Skupštine.
• Organizuje i prati ceremonije za doček i ispraćaj, kao i sve protokolarne prakse tokom poseta stranih delegacija.
• U saradnji sa dotičnim subjektima Skupštine, izradjuje program posete stranih parlamentarnih delegacija
• Priprema protokolarni deo, prati i pridružuje se posetama i delatnostima predsednika Skupštine, kao i članova Predsedništva Skupštine.
• Koordinira rad sa ostalim protokolarnim službama drugih institucionalnih subjekata, susrete predsednika, članova Predsedništva Skupštine, predsednika parlamentarnih grupa, predsednika skupštinskih komisija, kao i poslanika sa predstavnicima diplomatskog tela ili sa raznim medjunarodmin organizmima.
• Interesuje se o razmeni telegrama i zvaničnih poziva predsednika i članova Predsedništva sa istovetnim kao i sa zvaničnicima raznih medjunarodnih institucija.
• Organizuje i prati razmenu poklona predsednika Skupštine sa stranim zvaničnicima i zvaničnicima diplomatskog tela, akreditovanog na Kosovu.
• Saradjuje sa raznim dekoraterima za estetsko predstavljanje poklona kao i za ambalažiranje istih, najmanje 3 dana unapred.
• U saradnji sa odgovarajućim subjektima Skupštine izradjuje spisak učesnika na zvanične susrete i na dočeke predsednika Skupštine.
• U saradnji sa odgovarajućim subjektima izradjuje zapisnike za diplomatske susrete i prati protokolarne prakse sa diplomatskim predstavništvima za posete delegacija Skupštini.
• Drži permanentne veze sa sekretarijatom predsednika i informiše, ne kasnije od 24 časa, pre održavanja odredjenih delatnosti, šefa sekcije za medije i odnose s javnošću, u vezi sa publikacijama.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Visoka školska sprema – završen fakultet.
Iskustvo:
Treba da ima 5 godina radnog iskustva.
Jezičke sposobnosti:
Treba da tečno govori i piše na albanskom i srpskom jeziku, kao i odlično poznavanje engleskog jezika. To će se smatrati kao prednost.


7. Administrativni službenik (AK/SP/01/08) • Broj položaja: jedan /1( minoritet)

• Angažovanje: trajno, uz probni rad od dvanaest (12) meseci
• Stepen / Nivo E / 6

Zadaci i odgovornosti:

• Obavlja administrativne poslove koji se odnose na osoblje u vezi sa podacima i beleškama o platnom spisku, urednosti i prisutnosti u radu, raznim vidovima odmora, o ugovorima, opisu radnih mesta, individualnim godišnjim vrednovanjem ispunjavanja zadataka, potvrdama, referencijama i zahtevima ili žalbama radnika, uz njihovo zavodjenje i procediranje za dalje razmatranje.
• Vrši evidentiranje i sistematizaciju podataka o menadžiranju osoblja za analitičke i organizacione potrebe.
• Administrativno, profesionalno i tehničko učešće i podrška u radnjama i aktivnostima regrutovanja, avansiranja, disciplinskog i žalbenog razmatranja.
• Pribavlja podatke u vezi sa izmenama u strukturi zaposlenih.
• Obavlja i posebne zadatke koje mu odredjuje šef Sekcije osoblja.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Završena srednja škola.
Iskustvo:
Treba da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslove osoblja ili opšte administracije.
Jezička sposobnost:
Neophodno je poznavanje jednog od službenih jezika Kosova, poznavanje engleskog jezika je poželjno.


8. Administrativni operater/ daktilograf (DP/NJTL/01/08)

• Broj položaja: Jedan (1)
• Angažovanje: Trajno, uz probni rad od dvanaest (12) meseci
• Stepen/Nivo F/5

Zadaci i odgovornosti:

Obavlja poslove kucanja prevedenih dokumenata, na albanskom, srpskom i turskom jeziku, prepis kucanog ili tonski snimljenog materijala, koji se izradjuju ili korigiraju od grupe prevodjenja u Sekciji jezičke službe, kako bi dokumenta bila što savršenija.
On/ona će se angažovati za nepristrasnost i treba da bude primer multietničke nepristrasnosti na radnom mestu; mora se stalno zalagati u poboljšanju njegovih/njenih radnih sposobnisti na kucanju, prepisu (transkriptu) i radu na kompjuteru.
Kucanje pri prevodjenju tekstova u Sekciji jezičke službe, koji obuhvataju jedan širok spektar tema kojima se bavi Skupština, kao što su novi zakoni i veliki broj dokumenata, koji se izradjuju od strane skupštinskih komisija, kao i kucanje ostalih dokumenata.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Završena srednja škola.
Iskustvo:
Dve godine radnog iskustva kao operater/daktilograf. Poželjno je da je takvo iskustvo stečeno u ambijentu kao što je Skupština.
Odlično iskustvo u kucanju, posebno rad na izradi transkript svih dokumenata, posebno onih iz političke i pravne prirode.
Kucanje 40-60 reči u minuti na albanskom ili srpskom jeziku. Sposobnost i poznavanje rada na kompjuteru - Word, ili mogućnosti i volja za brzo savladavanje istog.
Jezička sposobnost:
Neophodno je poznavanje službenih jezika Kosovu.


9. Tehnički asistent – čistač vozila

• Broj položaja: Jedan (1)
• Angažovanje: Trajno, uz probni rad od dvanaest (12) meseci
• Stepen/nivo F/5

Pod nadzorom koordinatora Jedinice za transport obavlja sve zadatke čistača vozila, pomaže u pripremanju transportnih vozila za opsluživanje osoblja Skupštine.

Zadaci i odgovornosti:
• Vrši spoljno i unutrašnje čišćenje vozila,
• Pomaže u sitnoj kontroli održavanja vozila u garaži,
• Stara se za opremu auto-pranja,
• Održavanje prostora auto-pranja,
• Obavlja i druge poslove koje mu odredjuje rukovodilac.

Tražene kvalifikacije:

Obrazovanje:
Srednja škola, poželjno je posedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije, izdate od strane odgovarajućih organa.
Jezička sposobnost:
Neophodno je poznavanje jednog od službenih jezika Kosoav.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Administracija Skupštine Kosova pruža jednake mogućnosti zapošljavanja i rado prihvata zahteve pripadnika nevećinskih zajednica i žena. Pravedna politika zapošljavanja svih zajednica na Kosovu, sprovedena je u kadrovskoj strukturi Administracije Skupštine. Izabrani kandidati sa užeg spiska biće pozvani na intervju i testiranje. Biće kontaktirani samo selektirani kandidati sa užeg spiska.

PROCEDUDRA KONKURISANJA

Obrazac za konkurisanje može se uzeti sa Web-stranice Skupštine (htpp://www.assembly-kosova.org), ili se može dobiti u recepciji zgrade Skupštine, u Prištini (Ul. „Nëna Terezë“ bb). Zvanični obrazac konkurisanja treba dostaviti zajedno sa dokazima o školskoj kvalifikaciji, specializaciji, pohadjanim kursevima, radnom iskustvu i dve referencije. Korišćenje pogrešnog obrazca i nekompletiranog za traženim podacima, kao i sa dokazima podnetim sa zakašnjenjem, smatraće se nevažećim.

Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Skupštine Republike Kosova u Prištini (Ul. „Nëna Terezë“ bb), ili poštom, kao i u kancelariji br. N-217, II sprat.

Za dodatne informacije možete telefonirati na telefone: 038- 200-10490 i 038 200-10493.

Rok za konkurisanje je od 15. marta do 01. april 2008.godine.