Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin 05/L-033 dhe ligjin 04/L-115

Data e shpërndarjes:
23.03.2016