Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-042 për prokurimin publik në Republikën e Kosovës, i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin nr.04/L-237 dhe me ligjin 05/L-068

Data e shpërndarjes:
16.02.2016