Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit nr.04/L-042 për prokurimin publik të Republikës së Kosovës i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin ne. 04/L-237

Data e shpërndarjes:
28.10.2015