Ligjet sipas emrit

2012/04-L-119Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-200 për grevat

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.09.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-041-2012, Datë 19.09.2012

U miratua nga Kuvendi:
06.09.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
19.09.2012