Ligjet sipas emrit

2011/04-L-066Shpalo (PDF)

Ligji për Qendrën Historike të Prizrenit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.04.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-033-2012, Datë 09.07.2012

U miratua nga Kuvendi:
20.04.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
09.07.2012