Ligjet sipas emrit

2011/04-L-089Shpalo (PDF)

Ligji për Deminim humanitar

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 15.03.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-011-2012, Datë 02.04.2012

U miratua nga Kuvendi:
15.03.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.04.2012