Ligjet sipas emrit

2011/04-L-081Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.02/L-17 për shërbime sociale dhe familjare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02.03.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-008-2012, Datë 26.03.2012

U miratua nga Kuvendi:
02.03.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.03.2012