Ligjet sipas emrit

2011/04-L-074Shpalo (PDF)

Ligji për shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 15.02.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-006-2012, Datë 01.03.2012

U miratua nga Kuvendi:
15.02.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.03.2012