Ligjet sipas emrit

2011/04-L-061Shpalo (PDF)

Ligji për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 21.12.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-053-2011, Datë 30.12.2011

U miratua nga Kuvendi:
21.12.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.12.2011