Ligjet sipas emrit

04/L-006Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.02-L-123 për shoqëritë tregtare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.06.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-008-2011, Datë 08.07.2011

U miratua nga Kuvendi:
23.06.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.07.2011