Ligjet sipas emrit

04/L-007Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-069 për akreditim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 16.06.2011, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-002-2011, Datë 01.07.2011

U miratua nga Kuvendi:
16.06.2011
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.07.2011