Ligjet sipas emrit

2010/03-L-139Shpalo (PDF)

Ligji për shpronësimin e pronës së paluajtshme

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 26.03.2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-011-2009, Datë 23.04.2009

U miratua nga Kuvendi:
26.03.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.04.2009