Ligjet sipas emrit

2010/03-L-111Shpalo (PDF)

Ligji për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 04.06.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-029-2010, Datë 05.07.2010.

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës me Aktgjykimin nr. KO 119/10 të datës 8 dhjetor 2011 vendosi që neni 14, paragrafi 1.6, neni 22, neni 24, neni 25 dhe neni 27 i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit Nr. 03/L-111, i datës 4 qershor 2010, janë të pavlefshme.

U miratua nga Kuvendi:
04.06.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
05.07.2010