Ligjet sipas emrit

2010/03-L-173Shpalo (PDF)

Ligji për shërbimet postare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 15.04.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-017-2010, Datë 04.05.2010.

U miratua nga Kuvendi:
15.04.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
04.05.2010