Ligjet sipas emrit

2010/03-L-157Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhanin nr. 02/L-36

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.02.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-007-2010, datë 02.03.2010.

U miratua nga Kuvendi:
11.02.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.03.2010