Ligjet sipas emrit

2009/03-L-133Shpalo (PDF)

Ligji për gazin natyror

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02. 11. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-030-2009, datë 12.11.2009.

U miratua nga Kuvendi:
02.11.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.11.2009