Ligjet sipas emrit

2009/03-L-091Shpalo (PDF)

Ligji për shfrytëzimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave në bashkëpronësi

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.03. 2009, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-008-2009, datë 03.04.2009.

U miratua nga Kuvendi:
12.03.2009
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.04.2009