Ligjet sipas emrit

2008/03-L-120Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë nr. 2003/11

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 12.12. 2008, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-075-2008, datë 30.12.2008.

U miratua nga Kuvendi:
12.12.2008
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
30.12.2008