Ligjet sipas emrit

2007/02/L-123Shpalo (PDF)

Ligji për shoqëritë tregtare

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 27.09.2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/26, datë 27.05. 2008 dhe është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2007
U shpall nga PSSP:
27.05.2008