Ligjet sipas emrit

2007/02-L-118Shpalo (PDF)

Ligji për emrin personal

Vërejtje:Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 13 prill 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/11, datë 22 shkurt 2008.

U miratua nga Kuvendi:
13.04.2007
U shpall nga PSSP:
22.02.2008