Ligjet sipas emrit

2003/37Shpalo (PDF)

Ligji për Shërbimet Postare

Ka për qëllim zhvillimin e një shërbimi modern postar  në Kosovë, të bazuar në ekonomi të tregut të lirë dhe në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.

U miratua nga Kuvendi:
09.10.2003
U shpall nga PSSP:
17.12.2003