Ligjet sipas emrit

2007/02-L-78Shpalo (PDF)

Ligji për shëndetësi publike

Ligji është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 22 shkurt 2007, kurse është shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2008/6, datë 8 shkurt 2008.

U miratua nga Kuvendi:
22.02.2007
U shpall nga PSSP:
08.02.2008