Ligjet sipas emrit

2006/02-L76Shpalo (PDF)

Ligji për shëndetin riprodhues

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/11 të datës 07.02.2007.

U miratua nga Kuvendi:
10.10.2006
U shpall nga PSSP:
07.02.2007