Ligjet sipas emrit

2005/02-L-36Shpalo (PDF)

Ligji për duhanin

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2007/1 të datës 09.01.2007.

U miratua nga Kuvendi:
03.10.2005
U shpall nga PSSP:
09.01.2007