Ligjet sipas emrit

2003/12Shpalo (PDF)

Ligji për qasjen në dokumentet zyrtare

Ky ligj ka qëllimin që qytetarëve të Kosovës t’u mundësohet që më për së afërmi të marrin pjesë në procesin vendim marrës të institucioneve publike dhe të garantohet që institucionet publike të gëzojnë legjitimitet dhe transparencë më të madhe, të jenë më efikase dhe t’i japin më shumë llogari qytetarëve të Kosovës.

U miratua nga Kuvendi:
26.06.2003
U shpall nga PSSP:
06.11.2003