Ligjet sipas emrit

2004/45Shpalo (PDF)

Ligji për të drejtën e autorit dhe të drejtat tjera të përafërta

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/46 të datës 24.08.2006.

U miratua nga Kuvendi:
29.06.2006
U shpall nga PSSP:
24.08.2006