Ligjet sipas emrit

2005/02-L23Shpalo (PDF)

Ligji për shërbimet e shoqërisë informatike

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/32 të datës 08.05.2006.

U miratua nga Kuvendi:
22.07.2005
U shpall nga PSSP:
08.05.2006