Ligjet sipas emrit

2005/02-L-45Shpalo (PDF)

Ligji për dizajnin industrial

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/17 të datës 21.04.2006.

U miratua nga Kuvendi:
21.11.2005
U shpall nga PSSP:
21.04.2006