Ligjet sipas emrit

2006/02-L52Shpalo (PDF)

Ligji për edukimin parashkollor

Vërejtje: Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2006/11 të datës 06.03.2006.

U miratua nga Kuvendi:
19.01.2006
U shpall nga PSSP:
06.03.2006