Ligjet sipas emrit

2005/02-L17Shpalo (PDF)

Ligji për shërbimet sociale dhe familjare

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/46 të datës 14.10.2005.

U miratua nga Kuvendi:
21.04.2005
U shpall nga PSSP:
14.10.2005