Ligjet sipas emrit

2004/47Shpalo (PDF)

Ligji për Gazetën zyrtare

Vërejtje:Ligji është i aplikueshëm së bashku me Rregulloren e UNMIK-ut për shpalljen e tij nr. 2005/25 të datës 12.05.2005.

U miratua nga Kuvendi:
27.09.2004
U shpall nga PSSP:
12.05.2005