Ligjet sipas emrit

2003/11Shpalo (PDF)

Ligji për Rrugët

Ky ligj ka për qëllim promovimin e zhvillimit të një rrjeti modern të rrugëve në Kosovë,duke siguruar që përmbajtja e rregullave të cilat ndikojnë në ndërtimin e rrugëve, mbrojtjen, mirëmbajtjen, qeverisjen, financimin dhe mbikëqyrjen e tyre të zhvillohen dhe zbatohen në përputhshmëri të plotë me përvojat më të mira ndërkombëtare.

U miratua nga Kuvendi:
29.05.2003
U shpall nga PSSP:
27.06.2003