Ligjet sipas emrit

05/L-047Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.10.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-037-2016, Datë 25.10.2016

U miratua nga Kuvendi:
11.10.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
25.10.2016