Ligjet sipas emrit

05/L-055Shpalo (PDF)

Ligji për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.05.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-012-2016, Datë 03.06.2016

U miratua nga Kuvendi:
18.05.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.06.2016